EU-landen: bedrijfsvestiging

Gepubliceerd op:
9 september 2010
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Het staat Europese ondernemers vrij om bedrijven op te richten in een of meer EU-lidstaten naar keuze. Zij kunnen daarbij een rechtsvorm kiezen die in deze lidstaten beschikbaar is en die het beste bij hen past.

Op de webpagina 'Uw Europa' van de Europese Unie vindt u uitgebreide informatie over het starten van een bedrijf in de EU.

Ondernemers kunnen ook overwegen om een vennootschap volgens Europees recht te kiezen. De Europese Unie kent de volgende mogelijkheden.

Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)

Het Europees economisch samenwerkingsverband of EESV is een rechtsvorm die grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven en/of beroepsbeoefenaars in de EU wil vereenvoudigen en aanmoedigen. Er is geen minimum kapitaalvereiste nodig. Als een EESV winst maakt, wordt deze volgens gemaakte afspraken of evenredig onder de leden verdeeld en belast.

Een EESV telt minimaal 2 leden uit verschillende lidstaten en mag maximaal 500 werknemers in dienst hebben. Alle leden zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van het EESV.

Europese vennootschap (SE)

De Europese vennootschap of SE biedt bedrijven uit verschillende lidstaten de mogelijkheid met elkaar te fuseren, een holdingmaatschappij of een gemeenschappelijke dochteronderneming op te richten. Zij kunnen zich vestigen in de EU met een eigen juridisch kader zonder te worden gehinderd door verschillende nationale regelingen.

Het minimumkapitaal voor een SE bedraagt € 120.000. Elke SE wordt ingeschreven in de lidstaat waar zij feitelijk is gevestigd. Volgens de statuten heeft de SE een algemene vergadering van aandeelhouders en een leidinggevend en toezichthoudend orgaan (ofwel een bestuursorgaan). De SE stelt de jaarrekening vast en maakt een jaarverslag. Op fiscaal gebied wordt de SE behandeld als een multinational.

Meer (Engelstalige) informatie over een SE vindt u op de website van de Europese Commissie.

Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

De Europese coöperatieve vennootschap of SCE maakt het coöperaties gemakkelijk om op Europees niveau nieuwe coöperaties op te zetten en grensoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen. Een SCE kan worden opgericht door minimaal 5 (rechts)personen uit minimaal 2 landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Oprichting van een SCE is ook mogelijk door fusies of omzettingen van corporaties.

Het kapitaal van een SCE wordt gevormd door de aandelen van de leden en bedraagt minimaal € 30.000. De statutaire zetel van een SCE kan worden verplaatst van de ene lidstaat naar de andere zonder de vennootschap eerst te ontbinden of opnieuw op te richten. Voor het opstellen, controleren en openbaar maken van jaarrekeningen gelden de regels van de lidstaat waar de SCE's gevestigd zijn.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?