EU-wetgeving

Gepubliceerd op:
12 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU.

De meeste maatregelen van de EU worden genomen volgens de 'gewone wetgevingsprocedure'. Deze procedure bepaalt dat het Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de EU-lidstaten) EU-wetsvoorstellen moet goedkeuren.

Verordeningen, richtlijnen en besluiten

De belangrijkste wetgevingsmaatregelen in de EU zijn verordeningen, richtlijnen en besluiten. Verordeningen zijn bindend en rechtstreeks toepasselijk in de hele EU.

Richtlijnen zijn eveneens bindend wat betreft het beoogde resultaat, maar werken niet rechtstreeks als maatregel. Via richtlijnen worden de wetgevingen in de verschillende EU-lidstaten geharmoniseerd. De lidstaten mogen zelf regels vaststellen om de doelstellingen van de richtlijnen te bereiken. Elke richtlijn heeft een uiterste datum waarbinnen lidstaten de bepalingen moeten omzetten in nationale wetgeving.

Besluiten zijn specifieke maatregelen die alleen bindend zijn voor het EU-land of bedrijf tot wie zij zijn gericht.

De nationale autoriteiten van de EU-lidstaten zijn er verantwoordelijk voor dat de EU-wetgeving op de juiste wijze wordt toegepast op hun grondgebied. Op haar beurt controleert de Europese Commissie dat lidstaten de EU-wetgeving correct toepassen. De Commissie onderneemt actie als een lidstaat voor het verstrijken van de termijn een richtlijn niet volledig omzet in nationale wetgeving of de EU-regels onjuist toepast.

Adviezen en aanbevelingen

De Europese Commissie of andere EU-instellingen kunnen ook met aanbevelingen en adviezen bepaalde standpunten of gedragslijnen uitdragen naar de EU-lidstaten. Aanbevelingen en adviezen zijn echter niet bindend en hebben dus geen juridische gevolgen.

Voor uitvoerige informatie over de Europese wet- en regelgeving geving kunt u terecht bij de databank EUR-Lex. Deze databank is in beheer van het EU Publicatiebureau en bevat alle EU-wetgeving, wetgevingsprocedures, voorbereidende documenten, verdragen en jurisprudentie in alle officiële EU-talen.

Handelsverdragen

De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de wereldhandel. Aan de basis van goede handelsbetrekkingen liggen goede handelsverdragen. De EU heeft zowel met haar eigen lidstaten als met landen buiten de EU verdragen afgesloten.

Producteisen

De algemene producteisen gelden voor specifiek gereglementeerde en voor niet-reglementeerde producten. Lees de algemene producteisen in samenhang met de informatie over specifieke producteisen en CE-markering.

De Europese Unie heeft voor veel producten en productgroepen specifieke richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Op de pagina Specifieke producteisen vindt u een kleine selectie van producten waarvoor specifieke EU-richtlijnen gelden. Deze richtlijnen gaan vaak over registratie, samenstelling, etikettering en verpakking van de producten.

CE-markering

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Lees alles over CE-markering.

Meer informatie

Op verschillende websites vindt u meer informatie over EU-wetgeving.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?