Erkende agrarische bedrijfsadviseurs

Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2024
Gepubliceerd op:
9 december 2015

Wilt u advies over duurzame landbouw? Of bijvoorbeeld over de randvoorwaarden die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u hierbij helpen. Alle adviseurs en hun aandachtsgebieden vindt u in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register).

BAS-register

U vindt het BAS-register op deze pagina. De Europese Commissie verplicht elke lidstaat om zo’n systeem te hebben. In Nederland houdt de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) het register bij. Zij erkennen ook de agrarische bedrijfsadviseurs.

Wij werken het register hieronder een aantal keer per jaar bij. De website van vab wordt iedere dag vernieuwd met de nieuwste gegevens van de adviseurs.

Aandachtsgebieden

Heeft u uitbetaling van subsidies uit het GLB aangevraagd? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u adviseren over de volgende 5 aandachtsgebieden:

  1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)
  2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal
  3. Maatregelen vanuit het Nationaal Strategisch Plan (plattelandsinterventies) gericht op modernisering, verbetering concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktoriëntatie en bevordering van ondernemerschap
  4. Eisen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water
  5. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geïntegreerde gewasbescherming

Aandachtsgebieden GLB-kennisvouchers en -projecten

Maakt u gebruik van de subsidies uit de GLB-kennisvouchers en -projecten? Dan kunt u alleen kiezen voor erkende adviseurs op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. In de tabellen hieronder staan deze aandachtsgebieden op een rij.

Ook als u geen gebruik maakt van de GLB-kennisvouchers en -projecten, kunt u advies krijgen over deze onderwerpen.

Aandachtsgebieden kringlooplandbouw
Aandachtsgebied Uitleg
A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
A5 Natuurinclusieve landbouw Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
A6 Precisielandbouw Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
Aandachtsgebieden duurzaam ondernemerschap
Aandachtsgebied Uitleg
E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
E2 Horizontale samenwerking Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.
E3 Bedrijfsopvolging Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.
E4 Duurzaam verdienvermogen Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-markt-combinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Meer weten?

De eerste 5 aandachtsgebieden staan in artikel 12 lid 2 van de Europese verordening nr. 1306/2013. De aanvullende aandachtsgebieden komen uit lid 3 van dit artikel.

GLB 2023-2027

Het GLB 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. In 2023 heeft u kunnen lezen welke voorwaarden er nieuw of anders zijn. En welke voorwaarden niet veranderd zijn in vergelijking met het oude GLB tot en met 2022.

Bent u op zoek naar de voorwaarden en subsidies voor 2024? Meer informatie vindt u op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2024. Wilt u weten wat de veranderingen voor het GLB zijn in 2024? Bekijk dan ook de informatie op Wat verandert er in 2024 voor u als agrarisch ondernemer?
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?