Actieve landbouwer 2023

Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2023
Gepubliceerd op:
1 november 2022

Wilt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan moet u op 15 mei 2023 actieve landbouwer zijn. Uit uw KVK-registratie blijkt of u een actieve landbouwer bent. Wij bekijken dit elk jaar opnieuw. Ontving u in 2022 minder dan € 5.000 aan directe betalingen uit het GLB? Dan voldoet u in 2023 automatisch aan deze voorwaarde.

KVK-registratie

U bent een actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Heeft u een bedrijf met verschillende vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging bij KVK staan.

SBI-codes landbouwactiviteiten

Elk bedrijf staat bij KVK ingeschreven met één of meer SBI-codes. Deze codes geven de activiteiten van het bedrijf aan. Wij gebruiken de SBI-codes om te bepalen of u landbouwactiviteiten uitvoert. SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Voert u wel landbouwactiviteiten uit, maar is dit niet uw hoofdactiviteit? Dan kunt u soms toch nog subsidie ontvangen. U heeft hiervoor een accountantsverklaring nodig. Lees de voorwaarden onder Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit.

Registratie aanpassen

Wilt u uw KVK-registratie aanpassen? Doe dit binnen 7 dagen na een verandering. Zorg dat de KVK-registratie uiterlijk 15 mei klopt. Een bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of overlijden van een bedrijfsvoerder geeft u ook aan ons door. Lees meer op Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier.

Uitschrijven

Als u uw bedrijf heeft uitgeschreven bij KVK, bent u geen actieve landbouwer meer. Bij een overdracht of uitschrijving vóór 15 mei heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van GLB-subsidies. Lees meer op Bedrijfsoverdracht en GLB.

Directe betalingen

Heeft u in 2022 in totaal minder dan € 5.000 aan directe betalingen ontvangen? Dan voldoet u in 2023 automatisch aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

De directe betalingen van 2022 zijn:

 • basis- en vergroeningsbetaling
 • extra betaling jonge landbouwers
 • graasdierpremie

Vanaf 2023 zijn de directe betalingen:

 • basispremie
 • extra betaling voor de eerste 40 hectare
 • eco-regeling
 • extra betaling jonge landbouwers

De subsidies voor brede weersverzekering en zeldzame landbouwhuisdierrassen zijn geen directe betalingen. Maar hiervoor geldt wel dat u aan de voorwaarden voor actieve landbouwer moet voldoen.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Soms kunt u toch subsidie ontvangen. Dat kan als u ingeschreven staat met een landbouwactiviteit als:

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging of;
 • nevenactiviteit op een nevenvestiging of;
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging.

U heeft dan een accountantsverklaring nodig. Daarmee laat u zien dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf. Dat moet u elk jaar opnieuw doen. In de accountantsverklaring geeft u aan:

Het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten is meer dan een derde van:

 • uw totale bedrag aan inkosten van uw laatste belastingjaar, of
 • het gemiddelde bedrag aan inkomsten over uw 3 laatste belastingjaren.

Met inkomsten bedoelen we de omzet, inclusief btw. Dit geldt voor inkomsten uit landbouwactiviteiten en niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstverband gaat het om het brutoloon.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Het gaat hier om de landbouwactiviteiten die u op het bedrijf uitvoert, zoals:

 • gewassen verbouwen en oogsten;
 • dieren fokken en houden voor landbouwdoeleinden;
 • dieren melken voor landbouwdoeleinden;
 • landbouwproducten produceren, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013;
 • een minimumactiviteit uitvoeren op de landbouwgrond. U maait de oppervlakte minimaal één keer in het jaar. Dit moet dan uiterlijk 31 oktober. Hiermee zorgt u dat begrazing of teelt mogelijk blijft.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten zijn:

 • inkomsten die u als landbouwer ontvangt voor landbouwactiviteiten die u uitvoert op uw bedrijf;
 • subsidie of steun die u hiervoor ontvangt zoals de basispremie of eco-regeling.

Verwerkt u zelf uw landbouwproducten of laat u deze verwerken tot een ander landbouwproduct? Dan zien wij dit ook als inkomsten uit landbouwactiviteiten als u zich houdt aan deze voorwaarden:

 • Het verwerkte landbouwproduct is een product dat voorkomt in Bijlage I van Verordening 1308/2013.
 • De verwerking van het landbouwproduct gebeurt op uw eigen bedrijf. En u verkoopt de producten zelf. Bijvoorbeeld: u houdt melkkoeien. Van de melk van uw koeien maakt u kaas. U verkoopt deze kaas zelf. De inkomsten van deze verkoop tellen mee als inkomsten uit landbouwactiviteiten. De handel in landbouwproducten van anderen is geen landbouwactiviteit.

Inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten

Andere inkomsten zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. De landbouwer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Het hangt af van de rechtsvorm van uw landbouwbedrijf of inkomsten meetellen.

Is het landbouwbedrijf:

 • een rechtspersoon (bv, nv, stichting, vereniging of coöperatie)? Dan tellen de inkomsten niet mee in het totaal van de landbouwinkomsten of de inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten.
 • een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, vof of cv)? Dan tellen alle inkomsten van alle deelnemers mee in het totaal van de landbouwinkomsten, of de inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten.

Inkomsten uit belastingaangifte

Het gaat om de bruto-inkomsten. Dat zijn de inkomsten vóór aftrek van kosten en belastingen. Moet uw bedrijf omzetbelasting betalen? Dan gebruikt u de inkomsten uit de laatste jaaraangifte van uw omzetbelasting. Als uw bedrijf geen omzetbelasting hoeft te betalen, gebruikt u de laatste aangifte inkomstenbelasting. Heeft u een maatschap, vof en/of cv? Dan gaat het om de inkomsten uit de inkomstenaangiftes van alle betrokken maten/vennoten bij elkaar.

Heeft u een hoofdvestiging en één of meer nevenvestigingen op één KVK-nummer? Dan tellen de inkomsten van alle vestigingen mee.

Accountantsverklaring

Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij maakt de Accountantsverklaring actieve landbouwer. Daarvoor gebruikt hij uw financiële gegevens. U bewaart deze verklaring in uw eigen administratie. De accountant gebruikt de verplichte Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf).

U vindt deze verklaring onderaan deze paragraaf.

Versturen via Mijn dossier

U verstuurt de samenstellingsverklaring digitaal. Volg de onderstaande stappen:

 1. Log in op mijn.rvo.nl.
 2. Klik op Mijn dossier.
 3. Ga naar Digitaal post versturen.
 4. Kies als onderwerp GLB vanaf 2023.
 5. Bij documentsoort kiest u Accountantsverklaring actieve landbouwer.

U hoeft geen andere bijlagen mee te sturen.

Gegevens uit belastingaangifte

Uw accountant gebruikt voor de accountantsverklaring de laatste belastingaangifte. Of hij gebruikt het gemiddelde bedrag aan inkomsten van de laatste 3 belastingjaren. De belastingaangifte is voldoende. Hij heeft de definitieve aanslag niet nodig.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert ook of u actieve landbouwer bent. Komt de NVWA bij u voor een controle? Dan moet u bewijs laten zien dat u actieve landbouwer bent. Voorbeelden van bewijzen zijn statuten of fiscale documenten (bijvoorbeeld de belastingaangifte). Zo voorkomt u een afwijzing voor de uitbetaling van de GLB-subsidies.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?