Erkende agrarische bedrijfsadviseurs

Gepubliceerd op:
9 december 2015
Laatst gecontroleerd op:
30 oktober 2023

Wilt u advies over duurzame landbouw? Of bijvoorbeeld over de randvoorwaarden die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u hierbij helpen. Alle adviseurs en hun aandachtsgebieden vindt u in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register).

BAS-register

U vindt het BAS-register op deze pagina. De Europese Commissie verplicht elke lidstaat om zo’n systeem te hebben. In Nederland houdt de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) het register bij. Zij erkennen ook de agrarische bedrijfsadviseurs.

Wij werken het register hieronder een aantal keer per jaar bij. De website van vab wordt iedere dag vernieuwd met de nieuwste gegevens van de adviseurs.

Aandachtsgebieden

Heeft u uitbetaling van subsidies uit het GLB aangevraagd? Erkende agrarische bedrijfsadviseurs kunnen u adviseren over de volgende 5 aandachtsgebieden:

  1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)
  2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal
  3. Maatregelen vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gericht op modernisering, verbetering concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktoriëntatie en bevordering van ondernemerschap
  4. Eisen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water
  5. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geïntegreerde gewasbescherming

Aandachtsgebieden GLB-kennisvouchers en -projecten

Maakt u gebruik van de subsidies uit de GLB-kennisvouchers en -projecten? Dan kunt u alleen kiezen voor erkende adviseurs op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. In de tabellen hieronder staan deze aandachtsgebieden op een rij.

Ook als u geen gebruik maakt van de GLB-kennisvouchers en -projecten, kunt u advies krijgen over deze onderwerpen.

Aandachtsgebieden kringlooplandbouw

Aandachtsgebied Uitleg
A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
A5 Natuurinclusieve landbouw Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
A6 Precisielandbouw Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.

Aandachtsgebieden duurzaam ondernemerschap

Aandachtsgebied Uitleg
E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
E2 Horizontale samenwerking Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.
E3 Bedrijfsopvolging Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.
E4 Duurzaam verdienvermogen Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen van agrarisch ondernemers. Dit kan door vernieuwende product-markt-combinaties of keten- en gebiedsorganisaties. Of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving.

Meer weten?

De eerste 5 aandachtsgebieden staan in artikel 12 lid 2 van de Europese verordening nr. 1306/2013. De aanvullende aandachtsgebieden komen uit lid 3 van dit artikel.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?