Overzicht Health Deals

Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022
Gepubliceerd op:
27 januari 2017

Een overzicht van Health Deals tot nu toe.

1. Health Deal voor beslisondersteuning in de oncologie
In deze Health Deal wordt uitgezocht waaraan IT-systemen moeten voldoen om in de oncologische zorg gebruikt te worden. Deze systemen zijn er om artsen en patiënten te ondersteunen in het maken van de beste keuze voor een oncologische behandeling. 
 
Status: deze Health Deal is beëindigd in december 2019. De Health Deal beoogde meer zelfregie van cliënten en minder afhankelijkheid van zorg. Dit is consequent in alle actielijnen als uitgangspunt genomen. Daardoor is de bewustwording bij Health Deal-partners, cliënten en Academy Het Dorp over ‘regie’ en ‘afhankelijkheid’ groter geworden. Bij nieuwe projecten is er een meer vanzelfsprekende focus op het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. In de looptijd van de Health Deal (en ook daarna) heeft Academy Het Dorp met veel verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg én aan kennisdeling daarover. Daarmee is positief bijgedragen aan het doel van de Health Deal. Door alle ervaringen in de praktijk heeft Academy Het Dorp zich kunnen ontwikkelen als expert op het gebied van sámen ontwikkelen en implementeren in en met de langdurende zorg. Het enthousiasme voor de Health Deal kent ook deze keerzijde: er waren teveel actielijnen met teveel projecten. De ambities waren groot. En voor een deel onhaalbaar in de praktijk. Alle partijen schaarden zich achter de vele ambitieuze doelen, maar enerzijds waren het er teveel en anderzijds hadden ze meer smart geformuleerd moeten worden.
 
 
2. Health Deal voor excellente pijnzorg chronische pijnpatiënten
Het doel van deze Health Deal is het verbeteren van de behandeling van chronische pijnpatiënten door het invoeren van de nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Dit moet leiden tot hogere gezondheidswinst voor deze patiënten. En 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten.
 
Status: deze Health Deal is beëindigd in oktober 2019. De Health Deal heeft vooral invulling gekregen in de verschillende regio’s die aangesloten waren. Hier is het in de meeste gevallen gelukt te komen tot een multidisciplinaire samenwerking, zoals omschreven in de zorgstandaard. Zo wordt in de regio Utrecht hier invulling aan gegeven door patiënten te laten werken met hun eigen PGO (Ivido) en gebruiken ze een zelfmanagementprogramma (PREP4ALL) dat gedigitaliseerd wordt aangeboden en het NELL-keurmerk heeft. Op het gebied van wetenschap wordt aangegeven dat de ontwikkeling van deze lijn onvoldoende heeft plaatsgevonden. In alle regio’s wordt het ontbreken van (structurele) financiering voor netwerksamenwerking en de ‘ontschotting’ van de zorg als belemmerend ervaren.
 
 
3. Health Deal Academy Het Dorp
Mensen met een beperking hebben behoefte om zelf een zinvolle en passende daginvulling te organiseren. Ze willen daarbij minder afhankelijk zijn van zorg, maar lopen tegen belemmeringen aan. Zo zijn bijvoorbeeld werkplekken onvoldoende geschikt en hulpmiddelen duur. Met deze Health Deal gaan gebruikers, zorgverleners, financiers en overheden samenwerken om een goed functionerend ecosysteem met, voor en door gebruikers van langdurende zorg tot stand te brengen.
 
Status: deze Health Deal is beëindigd in december 2019. De Health Deal beoogde meer zelfregie van cliënten en minder afhankelijkheid van zorg. Dit is consequent in alle actielijnen als uitgangspunt genomen. Daardoor is de bewustwording bij Health Deal-partners, cliënten en Academy Het Dorp over ‘regie’ en ‘afhankelijkheid’ groter geworden. Bij nieuwe projecten is er een meer vanzelfsprekende focus op het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. In de looptijd van de Health Deal (en ook daarna) heeft Academy Het Dorp met veel verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg én aan kennisdeling daarover. Daarmee is positief bijgedragen aan het doel van de Health Deal. Door alle ervaringen in de praktijk heeft Academy Het Dorp zich kunnen ontwikkelen als expert op het gebied van sámen ontwikkelen en implementeren in en met de langdurende zorg. Het enthousiasme voor de Health Deal kent ook een keerzijde: er waren teveel actielijnen met teveel projecten. De ambities waren groot en voor een deel onhaalbaar in de praktijk. Alle partijen schaarden zich achter de vele ambitieuze doelen, maar enerzijds waren het er teveel en anderzijds hadden ze meer smart geformuleerd moeten worden.
 
 
4. Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health
Inzicht in de eigen gezondheid is het startpunt voor gezonder leven en e-health instrumenten kunnen daaraan bijdragen. Deze instrumenten bevorderen de zelfregie en zelfredzaamheid, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit verhoogt de kwaliteit van leven en verlaagt de zorgkosten. Met deze Health Deal zetten de deelnemers zich in om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.
 
Status: deze Health Deal is beëindigd in december 2019. De Health Deal heeft een position paper opgeleverd over het inzetten van de Persoonlijke Gezondheid Check in de wijk. Daarbij gaat het om het combineren van de landelijke gezondheidsmonitor van het RIVM/CBS en de PGC voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke gezondheid, maar ook om het genereren van beleidsinformatie voor wijken en op het niveau van gemeenten. Samen met partijen van de Health Deal en daarbuiten zoals IPH, Alles is Gezondheid, enkele gemeentes, GGD, GGD GHOR en RIVM zijn 3 implementatiestrategieën gedefinieerd:
1) De PGC in gemeentelijke/GGD context voor meerdere doelen tegelijkertijd inzetten, waardoor meerwaarde wordt gecreëerd op niveau van persoonlijke preventie (inzicht en koppeling aan lokale voorzieningen en diensten), dataverrijking/-triangulatie voor de gezondheidsmonitor en gezondheidsbeleid op gemeentelijk- en wijkniveau. Hieruit is een (groeiende) groep van gemeentes/GGD’en voortgekomen die samen aan het plan ‘Vitale Wijken’ werken. In dit plan gaan gemeentes samen met anderen in wijken de PGC inzetten voor (bewustwording op) persoonlijke preventie, koppeling aan gezondheid bevorderende faciliteiten en verrijking van de gezondheidsmonitor.
2) Een nieuw governance- en financieringsmodel waardoor we de basisversie van de PGC (de online vragenlijst) als publieke voorziening voor alle Nederlanders beschikbaar stellen. Met VWS, ZN en NHG is het gesprek gaande over het structureel kunnen bekostigen van online betrouwbare kennis, waaronder thuisarts.nl. De gewenste andere governance en financiering van de PGC zou hierin meegenomen kunnen worden.
3) De verbinding met het VitaValley-project achterstandsgroepen waar in wijkexperimenten wordt onderzocht hoe de PGC het beste kan worden geïmplementeerd voor een doelgroep met een lagere sociaal-economische positie.
 
5. Health Deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren
Deze Health Deal heeft als doel nieuwe validatiemethoden voor eHealth tools te ontwikkelen. Aan de hand van 3 parallelle actielijnen (de overgang van 18- naar 18+, informatieoverdracht in de zorg, passend werk) testen de partners de meerwaarde van bestaande eHealth tools, waardoor zij vergoed kunnen worden. Daarmee krijgen de kwetsbare jongeren toegang tot ondersteuning die leidt tot meer zelfredzaamheid en komen de ondernemers in de gelegenheid op te schalen. Deze Deal steunt mede op de betrokkenheid van de jongeren/cliënten, zowel op hun eigen initiatief als op verzoek van de overige partijen.
 
Status: deze Health Deal is beëindigd in april 2020. De Health Deal heeft geïnventariseerd welke specifieke knelpunten er leven bij jongeren bij de overgang van 18- naar 18+, welke bestaande apps of e-health toepassingen hiervoor een oplossing kunnen zijn en waar en wanneer jongeren en zorgprofessionals deze e-health oplossingen zouden zoeken en gebruiken. Digitale tools/apps blijken een belangrijke ondersteuning te bieden op meerdere levensterreinen. De bijzondere tijd die we nu meemaken laat ons nog eens extra zien hoe waardevol digitale mogelijkheden kunnen zijn. Maar de Health Deal heeft bovenal uitgewezen dat het bijstaan van een vast (vertrouwd) persoon zoals een transitiecoach 18-/18+, fysiek of virtueel, daarbij essentieel is. Daarnaast heeft de Health Deal bijgedragen aan een gezamenlijk initiatief van Digital Health Center (DHC), HAN, Vilans, NZa, ZN, VWS om te komen tot een landelijk model voor valideren en opschalen van e-health in jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
 
6. Health Deal I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties
Het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving is een belangrijk doel van de JGZ. Om regie te kunnen voeren is het van belang dat ouders kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologische ontwikkelingen bieden daartoe veel nieuwe kansen, maar brengen ook knelpunten met zich mee. Met de Health Deal 'I-JGZ' willen JGZ-organisaties, kennis- en netwerkinstellingen en softwareontwikkelaars samen met de overheid werken aan een geïntegreerde en gepersonaliseerde toepassing van digitale innovaties voor een gezonde jeugd.
 
Status: deze Health Deal is in september 2019 gestart en loopt nog.
 

Vragen over Health Deals?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?