Invoer granen

Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023
Gepubliceerd op:
26 maart 2014

Granen zijn een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening in de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor de in- en uitvoer van granen om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Invoerrechten

Als u granen invoert vanuit een niet EU-land, moet u invoeraangifte doen bij de douane. U heeft geen invoercertificaat nodig.

Bij uw invoeraangifte betaalt u een douanerecht, ook wel invoerrecht genoemd. In de graansector heeft u te maken met vaste en variabele invoerrechten. Op de website van de douane staan de tarieven van de vaste invoerrechten. Deze rechten zijn van toepassing als er geen lagere variabele invoerrechten of tariefcontingenten zijn. In het Bulletin invoerrechten voor granen (onderaan de pagina onder 'Downloads' ) vindt u de tarieven van de variabele invoerrechten. Deze worden berekend op basis van handelsprijzen.

Aanvullende invoerrechten

Vanaf 10 november 2020 zijn in de Uitvoeringsverordening 2020/1646 aanvullende invoerrechten vastgesteld voor een aantal producten. Het aanvullend invoerrecht van 25% geldt voor de onderstaande GN-codes binnen invoercontingenten:

 • 0406 10 50
 • 0406 90 21
 • 0406 90 86
 • 1001 99 00

De aanvullende invoerrechten zijn geschorst van 11 juli 2021 tot en met 11 juli 2026. Zie de EU-verordening (pdf) op de website EUR-Lex.

Tariefcontingenten

Als u granen wilt invoeren kunt u ook gebruikmaken van tariefcontingenten. Hierbij heeft de Europese Commissie met een aantal landen een vastgestelde hoeveelheid afgesproken. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen invoerrechten. Bij de invoer via een tariefcontingent dat wordt beheerd door ons heeft u wel een invoercertificaat nodig.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2024 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. In de sector granen gaat het om de tariefcontingenten 09.4306, 09.4307 en 09.4308.

Voorwaarden deelname

Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tariefcontingenten beheerd door RVO

De tariefcontingenten voor granen die wij beheren zijn:

 • invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit
 • invoer van gerst
 • invoer van mais
 • invoer uit Oekraïne

Als u bij ons aanvraagt, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U levert een uittreksel van de Kamer van Koophandel in.
 • U heeft een btw-registratie.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • U mag alleen aanvragen in de lidstaat waarin u gevestigd bent.
 • Voor de meeste contingenten moet u een bewijs van handel aantonen.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet aanvragen.

Als de beschikbare hoeveelheid op is, kunt u geen aanvraag meer indienen. U betaalt weer het volledig douanerecht.

Bewijs van handel

Voor de meeste contingenten moet u bewijs van handel aantonen. In onderstaande Tabel invoer granen 2021, vindt u alle contingenten, met de beschikbare hoeveelheid en de benodigde zekerheid. Ook ziet u in deze tabel voor welke contingenten u bewijs van handel moet aantonen.

U stuurt met uw 1e aanvraag in een contingentjaar een bewijs van handel in granen mee. Hiermee bewijst u dat u op het moment van uw aanvraag in totaal 25 ton granen heeft in- of uitgevoerd in deze 2 periodes:

 • in de 12 maanden vóór de 2 maanden die voorafgaan aan de 1e keer dat u de tariefcontingentperiode mag aanvragen; en
 • in de 12 maanden vóór die 12-maanden-periode.

Dit bewijs kunt u alleen aantonen met douanedocumenten.

In bijlage I, deel 1 van verordening 1308/2013 vindt u de producten waarmee u de handelsactiviteit mag aantonen. Vul in de database van de Europese Commissie onder 'Op documentnummer zoeken' het jaar en nummer van de verordening in, en kies bij de zoekresultaten voor: laatst geconsolideerde versie.

Tariefcontingenten beheerd door douane

U heeft voor douanecontingenten geen invoercertificaat meer nodig. Voor bepaalde contingenten is een oorsprongsdocument of kwaliteitscertificaat mogelijk wel vereist. U kunt mogelijkheden op invoer met een verlaagde invoerheffing opzoeken via de Acces2Markets Database.

Bij deze contingenten is ook een bepaalde hoeveelheid afgesproken. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vul bij uw invoeraangifte het contingentnummer in als u deze contingenten wilt gebruiken.

Zolang er nog een hoeveelheid beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van het verlaagd douanerecht. Als die hoeveelheid op is, betaalt u weer het volledige douanerecht. U kunt de benutting van de tariefcontingenten controleren.

Aanvragen

Wilt u een invoercertificaat aanvragen voor een tariefcontingent dat wij beheren? Dan kunt u tijdens de eerste 7 dagen van elke maand aanvragen, behalve in december.

Voor de opening van het contingentjaar vraagt u aan tussen 23 en 30 november in het voorafgaande jaar. Op de laatste aanvraagdag kunt u uiterlijk tot 13:00 uur uw aanvraag indienen.

Hoe kunt u aanvragen

U vraagt het invoercertificaat aan op mijn.rvo.nl. Onder 'Direct digitaal regelen' vindt u de knop 'Invoercertificaat aanvragen'. Nadat u bent ingelogd krijgt u de keuze tussen het aanvragen van een individueel certificaat of een collectief certificaat. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de Quick Reference Guide.
 • Aan het einde van de aanvraag verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden. En dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een recent uittreksel van KVK
 • een bewijs van handel als dat nodig is binnen uw tariefcontingent (zie onder Voorwaarden)
 • douanedocumenten
 • EORI-nummer
 • recente btw-opgave

Zekerheid stellen

U stelt ook een zekerheid. Dit doet u met een contante storting of een bankgarantie.

De zekerheid hoeft u niet tegelijk met uw aanvraag in te dienen. Wij moeten deze uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode om 13:00 uur van u hebben ontvangen.

Stelt u de zekerheid met een bankgarantie? Maak dan gebruik van het model bankgarantie op de pagina Zekerheid. Daar vindt u ook meer informatie over zekerheden.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid.

Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Voor de rest van de contingent(deel)periode is het dan niet meer mogelijk om aan te vragen.

Heeft het contingent deelperiodes of tranches? Dan kan de Europese Commissie besluiten dat vervroegd te openen.

Bij de tariefcontingenten van de douane verloopt het beheer op volgorde van binnenkomst. Als de beschikbare hoeveelheid op is, betaalt u weer het volledige douanerecht.

Na de invoer levert u het invoercertificaat weer in bij onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM). Dit doet u binnen 60 dagen ná de laatste dag waarop het certificaat geldig is.

Heeft u uw invoercertificaat volledig benut en tijdig teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven of verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Na de invoer

Na de invoer levert u het invoercertificaat weer in bij onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM). Dit doet u binnen 60 dagen na de laatste dag waarop het certificaat geldig is.

Heeft u uw invoercertificaat volledig benut en tijdig teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dan dient u een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Downloads

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Granen toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?