Regeling eieren en eiproducten

Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023
Gepubliceerd op:
15 april 2016

Wilt u eieren of eiproducten invoeren? Op deze pagina leest u meer over de volgende contingenten in de eiersector.

 • 09.4275 Eieren uit Oekraïne
 • 09.4276 Eieren uit Oekraïne
 • 09.4401 Eiproducten uit alle landen, behalve uit het Verenigd Koninkrijk
 • 09.4402 Ovoalbumine uit alle landen, behalve uit het Verenigd Koninkrijk

In het bestand Basisregeling Tariefcontingenten Invoer en uitvoer vanaf 2023 vindt u de producten(groepen) die u binnen de invoerregelingen kunt importeren, de beschikbare hoeveelheden, en de hoogte van de invoerheffing.

Voorwaarden deelname

Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U bent in het bezit van:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een btw-nummer;
 • een EORI-nummer.

Voor het contingent 09.4401 (Eiproducten uit alle landen, behalve uit het Verenigd Koninkrijk) moet u bewijs van handel aantonen bij een eerste aanvraag binnen een contingentjaar. Voor de andere contingenten geldt deze voorwaarde niet.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen niet voor zichzelf aanvragen.

Bewijs van handel

Voor 09.4401 moet u aantonen dat u in 2 perioden van 12 maanden na elkaar, in elke periode 25 ton in- en/of uitvoerde. De periode waarover u hiervoor bewijs aanlevert, is van 1 april tot en met 31 maart vóór het nieuwe continentjaar èn dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Met onderstaande producten (GS-codes) bewijst u deelname aan de regelingen in de eiersector:

 • 0407
 • 0408
 • 3502

Invoercertificaat aanvragen

Aanvragen kan in de eerste 7 dagen voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode. Is er daarna nog een hoeveelheid beschikbaar? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke maand opnieuw aanvragen, met uitzondering van december. U mag van 23 tot en met 30 november aanvragen voor certificaten die geldig zijn vanaf 1 januari.

De Douane beheert vanaf 1 juli 2021 contingent 09.4015 van de regeling GATT eieren.

Wij kondigen de exacte aanvraagperiode ook aan met nieuwsberichten. U kunt zich hierop gratis abonneren via onze RSS-feed.

Certificaatplicht Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft u tijdelijk geen certificaat nodig voor producten uit Oekraïne binnen tariefcontingenten. Van 4 juni 2022 tot en met 5 juni 2023 mag u de producten zonder invoercertificaat en zonder invoerheffing invoeren. In de sector eieren en eiproducten gaat het om de tariefcontingenten 09.4275 en 09.4276.

Hoeveel aanvragen

Er is geen minimumaanvraag. Het maximum is de beschikbare hoeveelheid.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij de eerste aanvraag in een contingentjaar stuurt u deze bijlagen mee:

 • een recent uittreksel van KVK
 • bewijs van handel
 • recente btw-opgave
 • als het voor u geldt: contingent 09.4401 en EORI-nummer 

Voor uw aanvraag van een invoercertificaat kunt u de handleiding Quick Reference Guide gebruiken.

Hoe aanvragen

U kunt bij ons digitaal een invoercertificaat aanvragen via de knop hieronder. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de handleiding Quick Reference Guide.
 • Aan het einde van de aanvraag verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden. En dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Zekerheid stellen

Tijdens de aanvraagperiode moet u ook een zekerheid stellen. Dit doet u met een contante storting of een bankgarantie. De hoogte van de zekerheid is € 20 per 100 kilogram.

Zekerheid stellen hoeft niet tegelijk met de indiening van uw aanvraag. Wel willen wij uw zekerheid op de laatste dag van inschrijving, uiterlijk om 13:00 uur, van u ontvangen.

Stelt u de zekerheid door een bankgarantie? Maak dan gebruik van het model bankgarantie op de pagina Zekerheid. Daar vindt u ook meer informatie over zekerheden.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. Rond de 23e van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend, maakt de EC het toewijzingspercentage bekend.

U kunt de toewijzing raadplegen in de database van de EC (pdf). Selecteer eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, sector en tenslotte het contingentnummer.

Geldigheid invoercertificaten

Na de toewijzing sturen wij u de invoercertificaten aangetekend toe. De certificaten zijn geldig vanaf de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag. Ze zijn geldig tot en met de laatste dag van de maand volgend op de laatste dag van de deelperiode.

De einddatum van het invoercertificaat gaat nooit over de einddatum van het contingent heen.

 • Het contingentjaar van de regeling GATT eieren eindigt op 30 juni.
 • Het contingentjaar van de regeling Eieren Oekraïne eindigt op 31 december.

Na uw invoer

U moet het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terugsturen.

Stuur uw certificaat naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling IMM, team in- en uitvoer
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Heeft u uw invoercertificaat volledig benut en op tijd teruggestuurd? Dan krijgt u uw volledige zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek in om erkenning van overmacht. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Eieren toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?