Ontheffingsmogelijkheden jaarrekening

Gepubliceerd op:
4 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 december 2021

Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen moeten over ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij KVK. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarbij een belang kan hebben.

Afwijkende bepalingen

Voor sommige rechtspersonen gelden afwijkende bepalingen. In uitzonderlijke gevallen kan de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontheffing verlenen voor het opmaken, voorleggen en vaststellen van de jaarrekening:

 • Voor verenigingen en stichtingen geldt de verplichting om een jaarrekening op te maken alleen wanneer hun omzet een bepaald drempelbedrag overstijgt.
 • Financiële ondernemingen zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsondernemingen zijn voor hun jaarrekening ook onderworpen aan rapportageverplichtingen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandse Bank (DNB) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 • Pensioen-bv's en stamrecht-bv's zijn gedeeltelijk vrijgesteld van de jaarrekeningplicht. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden volstaan met het deponeren van een accountantsverklaring.

Wilt u weten of u verplicht bent om uw jaarrekening te deponeren? Bekijk dan de pagina Wel of niet deponeren? van de Kamer van Koophandel (KVK). 

Ontheffing opmaken jaarrekening

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet sprake zijn van een 'gewichtige reden'. In de praktijk betekent dit dat het voor de bestuurder(s) in 'technische zin' onmogelijk is om de jaarrekening op te maken, voor te leggen en vast te stellen. Hiermee bedoelen we dat de onderliggende stukken voor het opmaken van de jaarrekening niet beschikbaar zijn voor de bestuurders van de onderneming.

Bij gewichtige redenen kunt u denken aan bijvoorbeeld:

 • Faillissement van de rechtspersoon
  Als er sprake is van faillissement gedurende de gehele periode waarvoor de ontheffing is gevraagd. Over deze periode is het feitelijk beheer van de boedel in handen van de curator. De curator legt daarover ook in het openbaar verantwoording af via verslagen en staat bovendien onder toezicht van de rechter-commissaris. Als de naleving van de verplichting voor de jaarrekening hierdoor feitelijk overbodig is, is ontheffing mogelijk.

  Faillissement ontslaat de bestuurder(s) niet van de verplichting voor de jaarrekening over de jaren die voorafgaan aan het faillissement.
   

 • Gevallen van overmacht
  Er is sprake van overmacht als het niet mogelijk is om (tijdig) aan de verplichting tot het opmaken, voorleggen en vaststellen van de jaarrekening te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn:
  • brand of diefstal, waardoor de stukken feitelijk zijn verdwenen;
  • in beslagname van relevante stukken door de FIOD of justitie.

Maximale tijdsduur voor ontheffing

De periode waarvoor de tijdelijke ontheffing wordt verleend is in principe maximaal 12 kalendermaanden. In uitzonderlijke gevallen kan deze ontheffing voor een langere periode worden verleend. Vóór afloop van de ontheffingstermijn moet u alsnog de jaarrekening opmaken, voorleggen, vaststellen en deponeren.

Ontheffing vermelding deelnemingen

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor het vermelden van deelnemingen moet sprake zijn van gegronde vrees dat ernstig nadeel kan ontstaan door de vermelding van deze deelnemingen in het jaarverslag. Het begrip gegronde vrees is niet eenduidig aan te geven. Dit verschilt per geval.

Als een rechtspersoon het niet wenselijk vindt dat concurrenten kennis kunnen nemen van deelnemingen, is dat geen grond voor ontheffing.

Maximale tijdsduur voor ontheffing

Een ontheffing kan voor maximaal 5 jaar worden verleend.

Ontheffing aanvragen

Een verzoek om ontheffing kunt u op 2 manieren bij ons indienen: per post of per e-mail. De verantwoordelijk bestuurder moet het verzoek ondertekenen.

Per post

U stuurt de ondertekende brief naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
t.a.v. Team Financiering & Ondernemerschap (ontheffing jaarrekening)
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Per e-mail

U scant de ondertekende brief en stuurt deze naar: ontheffingjaarrekening@rvo.nl.

U moet uw verzoek motiveren en onderliggende bewijsstukken meesturen. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een proces-verbaal van aangifte van diefstal, een brief van de FIOD en correspondentie met accountants.

Vragen over verplichtingen en ontheffing?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?