Kosten en baten

Gepubliceerd op:
7 februari 2024

De eerste stap om tot financiering van klimaatadaptatie te komen is om stil te staan bij de kosten als we niets doen en de baten als we wél maatregelen nemen. 

Maak bijvoorbeeld eens gebruik van de Klimaatschadeschatter en de Klimaateffectatlas om risico’s en bijbehorende kosten voor een plangebied in beeld te brengen. Behalve vermeden schadekosten levert klimaatadaptatie ook maatschappelijke baten op. Welke zijn dit? En wie hebben er baat bij een klimaatadaptieve omgeving? De TEEB-stad tool kan helpen om die bredere baten financieel uit te drukken. Investeren in klimaatadaptatie verdient zich dus mogelijk dubbel terug: het voorkomt toekomstige kosten door klimaatschade en levert, door de maatschappelijke baten, de nodige financiële voordelen op.

Financiële kosten klimaatadaptatie

Stormschade

"Het aantal meldingen door neerslagoverlast is in 3 jaar tijd met 77 procent gestegen en de schades zijn ruim verdubbeld."

Waterschade

"Op dit moment is er jaarlijks voor 360 miljoen euro aan regen- en hagelschade aan gebouwen en auto's. Als we niks doen, kan er in 2050 zo'n 250 miljoen schade per jaar aan gebouwen en auto's bijkomen."

Droogteschade

"Huizen verzakken sneller door droogte, schade loopt in de tientallen miljarden."

Hitteschade

"Temperaturen van 40 graden of meer zijn dodelijk voor de landbouw."

"De eerste raming van 50 miljoen schade was te voorzichtig."

Financiële baten klimaatadaptatie

Hogere kwaliteit en belevingswaarde omgeving

"Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving"

Lange termijn klimaatbestendigheid

"1,5 graad opwarming van de aarde in plaats van 2 graden, scheelt de wereld 30 biljoen dollar aan toekomstige schade. Daar staan tegenover de kosten van maatregelen om de uitstoot van kooldioxide voldoende te beteugelen. Die schatten de onderzoekers op 300 miljard dollar voor de komende 30 jaar. oftewel: een factor 100 kleiner."

Gezondheidseffecten

"Wie investeert in meer groen in met name stedelijke gebieden wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. De omgeving wordt niet alleen mooier, het heeft ook een positief effect op de gezondheid van de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en/of meer gaan bewegen. Via deze weg leidt het investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. Een eerste onderzoek geeft als indicatieve uitkomst dat investeren in groen alleen al daarom een economische waarde van honderden miljoenen vertegenwoordigt."

Waardestijging vastgoed

"De waarde van een pand in een groene omgeving kan wel 4 tot 8% hoger zijn dan van een vergelijkbaar pand in een grijze omgeving."

Beschikbare bronnen en hulpmiddelen

Hieronder vindt u beschikbare bronnen en hulpmiddelen die u kunnen informeren. Klik door naar de websites voor meer informatie.

Uitgelicht

Geeft een schatting van de schade in euro’s door hitte, droogte en wateroverlast. Gebaseerd op onder andere 14 KNMI-scenario’s en de Klimaateffectatlas.

Kaartmateriaal van de effecten van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming.

Effect en waardering van de baten van groen: gezondheid, energieverbruik, waarde van woningen, recreatie, sociale cohesie, waterhuishouding. Tool van de RIVM.

Overige bronnen en hulpmiddelen

Met behulp van eigen gegevens verkennen van maatregelen die de klimaatbestendigheid van de stad vergroten. Expertkennis is hierbij nodig

Met behulp van eigen gegevens bepalen hoeveel berging moet worden gerealiseerd om effecten op het watersysteem te compenseren.

Met behulp van eigen gegevens schatten hoeveel schade wateroverlast veroorzaakt. Kennis van specifiek gebied nodig.

Rapport 1 van Deloitte identificeert 9 financiële instrumenten. Rapport 2 toetst de toepasbaarheid hiervan in pilots.

In deze 2 rapportages wordt uiteengezet wat er wanneer, waar en voor wie fout gaat als we beslissingen blijven nemen op de manier die we gewend zijn: zonder klimaatadaptatie mee te nemen. Daarnaast tonen ze inspirerende ruimtelijke ontwerpen voor demonstratieprojecten.

Door middel van een beeldverhaal is in kaart gebracht welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.

De Groene Baten-planner van het RIVM laat zien dat groen geen kostenpost is, maar juist van waarde is in steden, zowel maatschappelijk als financieel.

In het Voorbeeldenboek staan tien praktijkvoorbeelden van hoe je woonstraten klimaatbestendig kunt inrichten. Bij elk voorbeeld vind je 4 verschillende ontwerpen met daarbij de kosten en de baten.

In deze notitie wordt ingegaan op de manier waarop de Noord‐Veluwse gemeenten, samen met waterschap Vallei en Veluwe, inwoners en bedrijven willen stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen.

Deze infographic toont de dakprestaties van multifunctionele groene daken in één overzicht en gaat in op de kosten en waterwinst van 4 specifieke typen daken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?