Maatwerksubsidie voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Een gemeente kent subsidie toe aan specifieke woningcorporaties voor de aanleg van klimaatadaptatiemaatregelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met Europese regels over staatssteun.

Werking

Om oneerlijke concurrentie te vermijden, heeft de Europese Commissie regels opgesteld voor staatssteun door decentrale overheden aan bedrijven (waaronder ook woningcorporaties). Staatssteun aan bedrijven is in principe verboden, maar hierop zijn verschillende uitzonderingsregelingen. Met name de volgende twee uitzonderingsregelingen zijn relevant en maken een maatwerksubsidie voor klimaatadaptatie mogelijk:

  1. De-minimisvrijstelling: Decentrale overheden mogen tot € 200.000,- per onderneming aan steun verlenen over drie belastingjaren, zonder dat dit gezien wordt als staatssteun. De onderneming die de steun ontvangt dient dan een de-minimusverklaring in te vullen.
  2. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV): Via de AGVV is steun aan bedrijven mogelijk binnen een aantal steuncategorieën. Voor klimaatadaptatie is vooral artikel 36 relevant: “investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan Unienormen inzake milieubescherming of om, bij ontstentenis van Unienormen, het niveau van milieubescherming te verhogen”. Voor dergelijke investeringssteun mag slechts 40% van de in aanmerking komende kosten door de gemeente worden gesteund. Dit percentage kan verder verhoogd worden wanneer het gaat om middelgrote (50%) of kleine (60%) ondernemingen of investeringen in steungebieden (45% of 55%). Decentrale overheden hoeven geen formele toestemming te vragen om van de AGVV gebruik te maken, maar er geldt wel een kennisgevingsplicht. Binnen twintig werkdagen na de inwerkingtreding van een steunmaatregel onder de AGVV moet de decentrale overheid de Europese Commissie op de hoogte stellen door middel van kennisgeving. Daarnaast is een jaarlijkse staatssteunrapportage nodig. In Nederland loopt de kennisgevingsprocedure via kenniscentrum Europa decentraal.

Voorbeeld

Gemeenten Rotterdam en Breda onderzoeken momenteel (2021) de mogelijkheden om via de AGVV maatwerksubsidie beschikbaar te stellen aan woningcorporaties voor de combinatie van aanleg groene daken, afkoppelen van flats en terreinen, ontharden en groene gevels.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?