NWB Waterinnovatiefonds

Gepubliceerd op:
27 februari 2024

Het NWB Waterinnovatiefonds co-financiert innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Denk aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie.

Werking

Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht door de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), met als doel om duurzame en innovatieve projecten van waterschappen verder te helpen na de pilotfase. Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen.

Waterschappen kunnen een financieringsaanvraag indienen bij het fonds door een e-mail te sturen naar info@nwb-waterinnovatiefonds.nl. Vervolgens wordt een sjabloon toegestuurd dat volledig ingevuld en ondertekend door de dijkgraaf terug moet worden gestuurd. Na een eerste beoordeling of de aanvraag past binnen het doel van het fonds, wordt deze voorgelegd aan een Investment Committee dat de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Meer informatie?

Waterinnovatiefonds

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?