Ad hoc investeringen

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Schade of overlast kunnen aanleiding zijn voor ad hoc investeringen in een gebouw. Aangezien er dan toch al ingrepen gedaan moeten worden, kan klimaatadaptatie soms kosteneffectief meegekoppeld worden.

Werking

Soms zijn ad hoc investeringen in een gebouw nodig, die buiten de renovatie- en onderhoudsplanning vallen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen naar aanleiding van schade of overlast. Omdat er dan (andere) ingrepen gedaan moeten worden, kan klimaatadaptatie soms kosteneffectief meegekoppeld worden. Dit kan door de aanleg van een koele gevel (lichtgekleurde of koele materialen) of beschaduwde gevel, een blauw-groen dak, of zonwering, of door aanpassingen om het gebouw beter bestand te maken tegen overstromingen. Ook kunnen waterberging en -infiltratie gerealiseerd worden in tuinen en terreinen. Een kanttekening hierbij is dat er vaak beperkte reserveringen zijn voor ad hoc investeringen op gebouwniveau. Hierdoor vormen ad hoc investeringen over het algemeen een minder grote koppelkans dan geplande renovatie of groot onderhoud. Een uitzondering hierop vormt herstel van schade door grotere natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen. Doordat er enerzijds geld vrijkomt voor wederopbouw en anderzijds het belang van klimaatrobuustheid na een natuurramp sterker gevoeld wordt, kan klimaatadaptatie kosteneffectief meegekoppeld worden. Internationaal is dit denken uitgewerkt in concepten als Post-disaster recovery en Building Back Better.

Voorbeeld

Seringenstraat, Zwolle

In de Seringenstraat in Zwolle werd de verontreinigde bodem onder een garagepand en in drie tuinen gesaneerd. Dit was een tegenvaller voor de projectontwikkelaar die de grond moest afgraven en afvoeren. Naar aanleiding van het gat dat in de grond zou ontstaan, onderzochten de gemeente en het waterschap of hier ondergrondse maatregelen tegen wateroverlast en verdroging mogelijk waren. In goede samenspraak tussen de gemeente, bewoners en projectontwikkelaar zijn er 75 infiltratiekratten in het gat geplaatst, en werden de tuinen en nieuwe garageboxen klimaatrobuust ingericht. Hiervoor konden de budgetten voor bodemsanering en klimaatadaptatie gecombineerd worden. Na deze eerste interventie hebben de bewoners verder de handen in elkaar geslagen om verstening van hun straat aan te pakken, geveltuintjes aan te leggen, en te experimenteren met een tijdelijke autoluwe ‘Leefstraat’.

Meer informatie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?