Inrichting/groot onderhoud openbare ruimte (incl. riolering, groen, wegen)

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Geplande herinrichting van de openbare ruimte biedt een mooie kans om klimaatadaptatie mee te koppelen. Wanneer straten en pleinen toch al op de schop moeten, kan dit moment aangegrepen worden om knelpunten rondom hittestress en wateroverlast ook meteen aan te pakken om zo de kosten voor het openhalen en aanleggen te verminderen.

Werking

Om klimaatadaptatie goed mee te koppelen, is het belangrijk om dit mee te nemen in de visievormingsfase van het herinrichtingsproject. De ervaring leert dat het opnemen van prestatie-eisen voor klimaatadaptatie in de aanbesteding/contracten voor herinrichting ook creatieve oplossingen stimuleert.

Bij rioolvervanging en groot onderhoud van wegen kan er berging op of onder de straat of in parkeervakken gerealiseerd worden om hevige neerslag van tijdelijke piekbuien op te vangen. Door de band richting de groenstrook te verlagen kan water lokaal infiltreren. Tevens biedt groot onderhoud van wegen de kans om waterdoorlatende verharding toe te passen in combinatie met een waterbergende fundering of een drainage- en infiltratiesysteem.

Groot onderhoud van groen biedt kansen om hittestress en wateroverlast bij de nabijgelegen woningen en gebouwen te voorkomen. Door bijvoorbeeld groen verdiept aan te leggen wordt extra waterberging en lokale infiltratie gerealiseerd. Het planten van bomen en pergola’s zorgt voor extra schaduw en lokaal verkoelende verdamping. Daarnaast kan bij de keuze van beplanting gelet worden op klimaatrobuustheid en waarde voor biodiversiteit.

Voorbeeld

Vestdijk, Eindhoven

Bij de herinrichting van de Vestdijk heeft gemeente Eindhoven eisen rondom regenwaterberging en verkoeling opgenomen in het contract voor de aanbesteding. Inschrijvers kwamen met creatieve ideeën om dit te realiseren. Door doelen voor klimaatadaptatie mee te nemen in de herinrichting van de weg, konden waterberging en verkoeling effectief worden ingepast en zijn kosten bespaard.

Rivierenbuurt, Amsterdam

Samen met Waternet en Amsterdam Rainproof werkte gemeente Amsterdam voorstellen uit voor de herinrichting van de Rivierenbuurt. Door voor iedere asset in de wijk de investeringen voor ongeveer acht jaar vooruit in beeld te brengen, werden kansen zichtbaar om de openbare ruimte waterrobuuster in te richten. De geplande vervanging van de trambaan en het riool in samenhang met de herinrichting van groen, bieden mogelijkheden om extra waterberging te realiseren.

Meer informatie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?