Subsidie door decentrale overheden

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen via een subsidieregeling geld of vouchers verstrekken aan inwoners of bedrijven voor de aanleg van klimaatadaptatiemaatregelen op privaat terrein.

Werking

Een gemeente, waterschap of provincie stelt geld of vouchers beschikbaar aan bewoners of bedrijven voor het uitvoeren van specifieke klimaatadaptatiemaatregelen op privaat terrein. Bij het opstellen van een subsidieregeling bepaalt de betreffende overheid de rechtvaardigheidsgrond en de hoogte van de subsidie, waarvoor en op basis waarvan subsidie kan worden verleend. Ook wordt bepaald hoe de ontvanger moet aantonen dat aan de rechtvaardigingsgrond is voldaan (bewijslast), de looptijd, en de grootte van het totale subsidiebudget. Een deel van de inkomsten van de rioolheffing en/of de waterschapsheffing kan worden gebruikt om subsidies voor klimaatadaptatie te bekostigen. Een ander deel kan uit het klimaatadaptatiebeleid komen. Gemeenten en waterschappen kunnen ook samenwerken rond subsidies, en bijvoorbeeld elkaars subsidie verdubbelen, terwijl een van de organisaties de afhandeling voor haar rekening neemt.

Voorbeelden

Stimuleringsregeling Noord-Veluwe

Gemeenten in de werkregio Noord-Veluwe hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe een subsidieregeling opgesteld om bewoners en ondernemers te helpen hun woning, bedrijfspand of tuin te vergroenen. De volgende maatregelen worden gesubsidieerd:

 • Tegels en stenen weghalen waardoor regenwater rechtstreeks de grond in zakt: € 4/m2 
 • De aanleg van een wadi of een infiltratieveld: € 100 per m3 afgegraven grond 
 • De aanleg van een groen dak: € 20/m2, met een maximum van €2500
 • Het planten van een nieuwe, inheemse boom: € 35 per boompje
 • Voor een kubus voor een regenschutting: € 25
 • Infiltratiekratten aanleggen om regenwater op te vangen: € 50 per krat
 • Het afkoppelen van de regenpijp van de riolering: € 40
 • Het aanleggen van een regenwatertank in de tuin of de kruipruimte: 20% van de kosten, met een maximum van € 500
 • Het installeren van een regenton: € 20 per ton

De subsidiebedragen per maatregel zijn afgeleid van de effectiviteit van iedere maatregel tegen droogte, wateroverlast en hittestress en van hun bijdrage aan biodiversiteit en circulariteit. Lees meer in deze infographic.

Klimaatpremie Antwerpen

In 2021 lanceerde de stad Antwerpen een Klimaatpremie. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen subsidie krijgen voor het vergroenen van daken (€ 15/m2), ontharden van tuinen of andere verharde gebieden (€ 10/m2), en het hergebruiken (€ 15/m2), of lokaal laten infiltreren (€ 5/m2) van regenwater. Daarnaast worden er een bonus toegekend als deze ingrepen ook soortenrijke beplanting en/of extra waterberging realiseren. Voorwaarde is dat de basisingrepen samen minimaal 40 m2 beslaan (eventueel te realiseren door een aanvraag te doen samen met anderen). De stad werkt met adviseurs en een rekentool om het aanvraagproces te stroomlijnen.

Fictief rekenvoorbeeld fondsvorming voor subsidie

Gemeenten en waterschappen stimuleren 1.000 woningeigenaren om te investeren in klimaatadaptieve maatregelen in hun woning door subsidies beschikbaar te stellen. De rioolheffing en waterschapsbelasting blijven gelijk. Aannames:

 • Een inwoner betaalt € 250 rioolheffing en € 350 waterschapsbelasting per woning per jaar.
 • De lokale opvang van hemelwater leidt (indicatief) tot 25% minder investerings- (en jaarlijkse afschrijvings)kosten voor riolering en het watersysteem. Dit leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van € 150 per woning.

De stimulering van 1.000 woningeigenaren levert een totale kostenbesparing op van €150.000 per jaar. Een eeuwigdurende kasstroom van €150.000 kapitaliseren op basis van 2% geeft een contante waarde van € 3,0 mln, die (bij aanleg) ingezet zou kunnen worden om woningeigenaren te stimuleren klimaatadaptieve maatregelen te treffen.

Bron rekenvoorbeeld:

Meer informatie?

De volgende websites geven een overzicht van (groene) subsidies per gemeente:

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?