Beoordelingscriteria European Digital Innovation Hubs

Gepubliceerd op:
7 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

Om in aanmerking te komen voor de nationale voorselectie, moet uw voorstel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij beoordelen uw voorstel op verschillende aspecten: inhoudelijke aspecten en relevantie, organisatorische aspecten, impact op de regio en financiering.

Bij elk beoordelingscriterium is een set vragen gedefinieerd. Per vraag geven wij een score: voldoet goed, voldoet of voldoet niet. Als u een vraag helemaal niet beantwoordt, of niet in voldoende mate, krijgt deze de score 'voldoet niet'.

De Europese Commissie (EC) stelt als eis regionale spreiding van de EDIH's. De EC geeft hiervoor geen harde geografische begrenzing aan, maar wil hiermee voorkomen dat er concentraties van hubs ontstaan waardoor er geen volledige landelijke dekking binnen lidstaten is. Wij nemen deze eis mee in onze afweging en streven naar een zo verspreid mogelijk Nederlands netwerk van EDIH's, met zo min mogelijk overlap in geografische reikwijdte.

Beoordelingscriteria

Inhoudelijke aspecten (relevance)

 1. In welke mate geeft de visie inzicht in de ambitie van het project?
 2. In welke mate zorgen de specifieke doelstellingen van het project voor het bereiken en ondersteunen van de visie?
 3. In welke mate is de geografische reikwijdte van de EDIH passend in nationale en Europese context. In hoeverre voorziet de hub in de netwerkrol voor de gehele regio?
 4. In hoeverre sluit de sectorale focus van de EDIH aan bij de behoefte van de industrie en/of de publieke sector voor de betreffende regio?
 5. Hoe divers zijn de digitaliseringstechnieken (AI, Cyber Security, High Performance Computing, data kwaliteit, gebruik en uitwisseling) waarvoor de EDIH diensten zal gaan aanbieden. In hoeverre zijn dit relevante technieken voor de betreffende regio?
 6. Hoe divers zijn de services en faciliteiten die per techniek worden aangeboden?
 7. In welke mate worden de diversiteit van de services en faciliteiten die worden aangeboden gerepresenteerd in de KPI's en targets?
 8. In hoeverre sluit de rol van de EDIH aan bij het Nederlandse beleid op het gebied van Smart Industry, de Nederlandse Digitaliseringstrategie en Smart Society (voor de EDIH publieke sector)?
 9. In hoeverre draagt de EDIH bij aan het European Digital Innovation Hub netwerk?

Organisatorische aspecten (implementation)

 1. In welke mate draagt de opzet van werkpakketten bij aan de doelstellingen van de EDIH?
 2. Hoe helder en volledig zijn de werkpakketten, deliverables en milestones beschreven?
 3. In welke mate zijn de benodigde faciliteiten zoals hardware/software, personeel, inkoop van diensten van derden al beschikbaar? Zijn deze middelen voldoende om de beoogde diensten te kunnen leveren?
 4. In welke mate heeft het gekozen consortium de juiste kennis en kunde om de beoogde diensten van de EDIH goed te ondersteunen?
 5. In hoeverre zijn de verschillende partijen in het consortium complementair in kennis en kunde en heeft elk een eigen rol?
 6. In hoeverre wordt ingezet op continue ontwikkeling en opname van nieuwe kennis en kunde binnen het consortium en de beoogde diensten?
 7. In welke mate zorgt de opzet van de governance en de (dagelijkse) procedures voor voldoende voortgang, flexibiliteit en openheid?
 8. In hoeverre sluit de hub aan bij al bestaande initiatieven in de regio? In hoeverre zorgt de EDIH er voor dat de aangeboden diensten voortbouwen op bestaande initiatieven?

Regionale aspecten (impact)

 1. In welke mate zijn er positieve effecten te verwachten op de welvaart van de regio op korte, middellange en lange termijn?
 2. In hoeverre zijn de doelgroepen voor de services en de behoeftes per doelgroep gedefinieerd? Hoe sterk is de toegevoegde waarde van de hub per doelgroep gedefinieerd?
 3. In welke mate wordt ingezet op het aantrekken van derde partijen uit de regio, zoals start-ups en mkb'ers, om in te spelen op de behoeften van de doelgroepen?
 4. Hoe sterk is het plan over het aantrekken van een netwerk van (private) investeerders en de manier waarop deze een bijdrage kunnen leveren (niet alleen financieel)?
 5. In welke mate draagt het opgestelde communicatieplan bij aan:
  - hoe de diensten en de EDIH zichtbaar worden gemaakt in de regio;
  - hoe de verschillende doelgroepen worden bereikt;
  - de bekendheid van de EDIH buiten de regio?
 6. Hoe volledig is het plan voor continuïteit?

Financiële aspecten (financing)

 1. In hoeverre reflecteren de indicatieve financiële tabellen de doelstellingen en het activiteitenplan van de EDIH?
 2. In welke mate bestaat er zekerheid over de financiering van de EDIH?

Vragen over deze oproep?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?