Achtergrond O2LAB

Gepubliceerd op:
12 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 maart 2021

De afgelopen decennia investeerde de overheid stevig in ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren. De uitdaging is nu de toegankelijkheid van het ondernemerschapsonderwijs te vergroten, voor iedereen, en in elke fase van je opleiding en loopbaan. Een ondernemende houding past binnen de visie van Leven Lang Ontwikkelen.

Het aanleren van een ondernemende houding is niet alleen goed voor economische groei en innovatie. Ondernemende mensen nemen ook sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan, zien kansen en pakken nieuwe ideeën op. Zo weten zij waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Doel van het O2LAB-programma is ondernemendheid en ondernemerschap te versterken en meer te verankeren. Dit doen we door:

  • blijvend aandacht te vragen voor ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs;
  • bij te dragen aan een goede verankering van ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs; en
  • de synergie tussen de vele goede initiatieven te versterken en kennis te delen.

Deze aanpak is terug te vinden in de programmalijnen van O2LAB. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven werken we aan een dynamische agenda voor het oplossen van 5 geïdentificeerde aandachtspunten om ondernemerschap te versterken.

Aandachtspunten Ondernemerschapsonderwijs

Wat is er nodig om ondernemerschapsonderwijs te versterken en te verankeren? 

  • Meer aandacht, begrip en waardering voor ondernemerschap en ondernemende vaardigheden. Het ontbreekt nu vaak aan prioriteit, middelen, ruimte en tijd. Het belang van ondernemerschapsonderwijs wordt veelal (op managementniveau) te weinig onderkend.
  • Meer menskracht, middelen en capaciteit om ondernemerschapsonderwijs te organiseren.
  • Meer aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven; die samenwerking is essentieel. Op dit moment vindt veel ondernemerschapsonderwijs plaats op project- en ad-hoc basis en is vaak afhankelijk van individuele gemotiveerde docenten en projectleiders.
  • Meer ruimte voor ondernemend onderwijs. Ondernemende vaardigheden leer je in een ondernemende setting, waarin je ook mag falen. Dit staat haaks op de meer klassieke werkvormen in het onderwijs. Het betekent: meer ruimte voor participatie en samenwerking in het onderwijs.
  • Meer aandacht voor het hebben van een 'business sense' en ondernemende vaardigheden bij (startende) ondernemers, nieuwe werknemers en jongeren. Dat schiet nu vaak te kort. Veel (mkb) ondernemers hebben er te weinig oog voor, zodat ze niet het volledige potentieel en de talenten van hun werknemers benutten. Bijscholing en training van ondernemende vaardigheden is dan belangrijk.

Met O2LAB zetten we in op deze aandachtspunten. Het programma heeft op dit moment 6 programmalijnen. We werken met een doorlopende actieagenda, daarom kunnen tussentijds nieuwe acties toegevoegd worden.

Programmalijnen O2LAB

De Studiegids

De Studiegids zet het aanbod van ondernemerschapsonderwijs in Nederland op de kaart.

De Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda bundelt en ontsluit onderzoek naar de methoden van ondernemerschapsonderwijs en de effectiviteit ervan.

Het Drijfverenonderzoek

Het drijfverenonderzoek geeft inzicht in de motivatie voor de keuze voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs, bij studenten, docenten en ondernemers. Het resultaat van dit onderzoek is een segmentatiemodel: het Ondernemende Minds-model. Dit model geeft onderwijsprofessionals handvatten om jongeren beter en gerichter te interesseren voor ondernemend onderwijs.

Stimulering van versterking en verankering

O2LAB geeft incidenteel financiële steun aan initiatieven en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan ondernemerschapsonderwijs. Lees meer over het stimuleren van projecten en samenwerkingen.

EEPA Awards

De Europese Commissie organiseert ieder jaar de EEPA Awards. Deze prijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat ondernemerschap en ondernemendheid bevordert. Dit past binnen de doelen van O2LAB. Kijk voor informatie over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en eerdere Nederlandse prijswinnaars op onze pagina over de EEPA Awards.

Kennisdeling en Agendering van O2 onderwijs

We zetten ondernemerschapsonderwijs op de kaart, geven het een gezicht en vragen aandacht voor het onderwerp. Dat doen we samen met stakeholders en ons netwerk. Vanuit het programma verkennen we doorlopend bij welke agenda’s ondernemend onderwijs aansluit en zoeken we naar samenwerking. Daarnaast faciliteren we het delen van kennis met een online community en door kleine bijeenkomsten, om zo de gezamenlijke impact te vergroten.

Context O2LAB

Het programma startte in 2019 en wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. O2LAB past binnen het mkb-actieplan dat met verschillende acties de omstandigheden van mkb-ondernemers verbetert. Zo is er op verschillende manieren aandacht voor het thema 'menselijk kapitaal', waarbij de samenwerking met onderwijs aan bod komt. Naast O2LAB geldt dat ook voor regelingen als mkb Idee en mkb-werkplaatsen.

Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Comité heeft een onafhankelijke rol in het monitoren, onderzoeken en duiden van trends en ontwikkelingen voor het mkb. Het brengt hierover jaarlijks verslag uit, in het 'Jaarbericht Staat van het mkb'. Daarnaast werkt het Comité onder meer aan versterking van het ondernemerschapsonderwijs.

Leden van het Comité zijn Harold Goddijn (voorzitter), Hare Majesteit Koningin Máxima, Diederik Laman Trip, Barbara Baarsma, Meiny Prins en Occo Roelofsen.

Meer weten?

Lees meer over het programma O2LAB.

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?