7 O2LAB hubs

Gepubliceerd op:
3 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

7 regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio krijgt vanuit het nationale O2LAB programma een financiële impuls en ondersteuning om hun ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Hiermee dragen deze 'O2LAB hubs' op regionaal niveau bij aan de missie van het O2LAB programma: meer ondernemendheid bij jongeren, professionalisering van docenten én betrokkenheid van de lokale ondernemers bij het onderwijs in Nederland.

Ben je geïnteresseerd in (de activiteiten van) de O2lab hub in jouw regio? Bezoek dan hun website, of (als die er nog niet is) neem via O2lab@rvo.nl contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste personen.

Lees meer over de 7 O2LAB-hubs.

O2LAB hub Noord

O2LAB hub Noord is een samenwerking tussen: Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Alfa College, VNO-NCW/MKB-Noord en 3 innovatiehubs (Digital Society Hub, EnTranCe, Health Hub Roden en Tech hub Assen).

O2LAB hub Noord richt zich op verbetering van de kwaliteit en bredere toepassing van het ondernemerschapsonderwijs in samenwerking met het mbo, hbo en mkb. Bijvoorbeeld door praktijkcases uit het bedrijfsleven in te brengen in de lesmodules van ondernemerschapsonderwijs en ondernemers meer te betrekken bij de coaching van studenten en uitrol van het Kwaliteitslabel Ondernemen (samen met VNO-NCW/MKB-Noord). De bundeling van krachten en uitwisseling van kennis en ideeën tussen de partners vindt plaats binnen de Innovatie Werkplaats Ondernemen van de Hanzehogeschool.

Meer informatie over O2LAB Hub Noord

O2LAB hub Rotterdam

O2LAB hub Rotterdam is een samenwerking tussen: Hogeschool Rotterdam, RDM Centre of Expertise en het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

O2LAB hub Rotterdam wil de impact van onderwijs nog meer vergroten door de ondernemerschapscompetenties van studenten van alle niveaus en disciplines in Rotterdam verder te ontwikkelen. Met activiteiten als 'train de trainer', bootcamps, meekijkdagen en het Talented Student Entrepreneur-programma. De initiatiefnemers gaan hiervoor intensiever samenwerken en betrekken actief andere partners en kennisinstellingen in de regio.

Meer informatie over O2LAB Hub Rotterdam

O2LAB hub Zuid

O2LAB hub Zuid is een samenwerking tussen: HAS Hogeschool en Koning Willem I College (KWI). 

O2LAB hubs Zuid richt zich op het versterken van het ondernemerschapsonderwijs bij deze partners. De hub betrekt hierbij het regionale ecosysteem van onderwijsinstellingen, bedrijven en overige organisaties zoals Stichting Ondernemerslift+. Activiteiten zijn onder meer het verbeteren van de docentenpool Ondernemerschap; inzetten van nieuwe methoden en technieken om ondernemerschapsonderwijs te ontdekken en uit te bouwen en het inzetten van ondernemers en alumni.

Neem via O2lab@rvo.nl contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste personen binnen deze hub.

O2LAB hub Zuidoost 

O2LAB hub Zuidoost is een samenwerking tussen: Fontys Centrum van Ondernemerschap, de onderwijs- en ondernemersnetwerken van de TU Eindhoven, ROC Summa college, Brainport Scholen en ondernemersnetwerken in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Heusden en Meierijstad.

O2LAB hub Zuidoost stelt de ondernemende houding en gedrag centraal, als primaire drijver voor -intern en extern- ondernemerschap en innovatie. Dit is zowel gericht op de individuele lerende als ook de toepassing hiervan in een (mkb-)omgeving.
De hub beoogt via het EntreComp Framework een doorlopende leerlijn te creëren voor de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties, op verschillende opleidingsniveaus en in alle levensfasen van lerenden en werkenden ('life long learning'). 
De hub pakt vanuit het werkveld challenges op om een continue verbeterslag te maken, op basis van de ervaringen en input van het werkveld over de bereikte mate van impact. De structurele relatie tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven passen ze toe in hybride leer-, werk- en onderzoekomgevingen (living labs).

Meer informatie over O2LAB hub Zuidoost

O2LAB hub Zeeland

O2LAB hub Zeeland is een samenwerking tussen: ROC Scalda en HZ University of Applied Sciences. 

O2LAB hubs Zeeland is een netwerk van partners in de regio met als doel studenten/leerlingen op verschillende manieren in aanraking te brengen met ondernemerschap en ondernemendheid. Als eerste brengt de hub bestaande initiatieven en best-practices van ondernemerschapsonderwijs in de regio in kaart en worden de werking en opbrengsten onderzocht. Maar ook de wensen en behoeften bij diverse partijen.
De hub brengt geïnteresseerde partijen samen, met experts in een community of practice (COP). Daar worden kennis en ervaringen uitgewisseld en verder onderzoek gedaan naar succesvol ondernemerschapsonderwijs. De opbrengsten van de COP leiden tegelijkertijd tot design van nieuwe initiatieven voor de (door)ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs. 

Meer informatie over O2LAB hub Zeeland

O2LAB hub Gelderland

O2LAB hub Gelderland is een samenwerking tussen: hogeschool  ArtEZ, Van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Saxion. 

O2LAB hub Gelderland brengt het huidige aanbod van de onderwijspartners in kaart en werkt aan een ecosysteem waarin kennis op gebied van student-ondernemerschap en -ondernemendheid ontsloten, uitgewisseld en verankerd wordt. Bijvoorbeeld door het entameren van overleg op directieniveau.
Activiteiten zijn onder meer het opleiden van meer ondernemersgerichte vakdocenten en coaches, het aanbod van ondernemerschapsonderwijs meer afstemmen op de Sustainable Development Goals en geschikt maken voor ondernemers (alumni en mkb), en zorgen voor cross-overs van bijvoorbeeld challenges. 

Neem via O2lab@rvo.nl contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste personen binnen deze hub.

O2LAB hub Twente

O2LAB hub Twente is een samenwerking tussen: ROC van Twente, MKB Twente en Saxion Centrum voor Ondernemerschap. 

O2LAB hub Twente richt zich op het integreren van ondernemerschap (op basis van Entrecomp Framework) in het curriculum. Onder meer door te onderzoeken wat er in de verschillende opleidingen voor nodig is, door de inzet van ondernemerschapsambassadeurs en door een evaluatie instrument te ontwikkelen dat de effectiviteit van die ondernemerschapsonderwijs interventies kan meten. 
Andere activiteiten zijn gericht op het versterken van betrokkenheid van ondernemers bij het onderwijs; ondernemers brengen actuele vraagstukken in en worden ingezet als mentoren en rolmodellen voor ondernemende studenten.
Ook verbetert het de start-up-ondersteuning door betere afstemming van bestaande practices van de partners en door te leren van elkaar.

Neem via O2lab@rvo.nl contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste personen binnen deze hub.

Vragen over O2LAB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?