Gevolgen van Brexit voor uw Intellectueel Eigendomsrecht

Laatst gecontroleerd op:
9 november 2021
Gepubliceerd op:
4 februari 2019

Nu het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU heeft verlaten, zijn de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die binnen de gehele EU gelden, niet langer van toepassing in het VK.

Lees wat de Brexit betekent voor de verschillende IE-rechten en wat u kunt of moet doen.

Europees octrooi

Brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Deze octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) blijft gewoon aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Nieuwe octrooirechten in het VK kunnen dus nog steeds verkregen worden via een Europees octrooi. Voor lopende of toekomstige aanvragen van een Europees octrooi verandert er ook niets.

Britse Aanvullende beschermingscertificaten (ABC)

Op lopende aanvragen voor een Brits ABC voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en op lopende aanvragen voor verlenging van een al verleend certificaat, blijven de betreffende ABC-verordeningen (EG) Nr. 1610/96 en (EG) Nr. 469/2009 van toepassing. Op grond hiervan verleende certificaten bieden dezelfde bescherming als onder de ABC-verordeningen (zie artikel 60 van het terugtrekkingsakkoord). Voor ABC's in het VK geldt dat deze voortaan worden verleend op basis van de nationale wetgeving.

Merk- en/of modelrecht

Het EU-recht voor merken en modellen is vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk (VK). Bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen zijn dan niet meer geldig in het VK. Er verandert niets aan de geldigheid in de overige 27 EU-lidstaten.

Handhaving van bestaande ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen in het VK blijft mogelijk. Houders van deze merken en modellen worden namelijk vanaf 1 januari 2021 automatisch en kosteloos geregistreerd bij het UK Intellectual Property Office (UKIPO). Hierdoor krijgen zij een vergelijkbaar nationaal merk- of modelrecht in het VK, met dezelfde indienings-, registratie- en vernieuwingsdata en eventueel dezelfde prioriteits- en/of anciënniteitsdata als het bestaande ingeschreven merk of model. Van dit vergelijkbare - afgesplitste - Britse recht worden géén registratiecertificaten verstrekt. De gegevens zijn wel kosteloos beschikbaar op de website van het UKIPO.

Geen afgesplitst recht?

Iedere rechthebbende die geen nieuw vergelijkbaar Brits merk of model wil verkrijgen kan zich hiervoor afmelden. Dit kan vanaf 1 januari 2021. Na afmelding is het Uniemerk of Gemeenschapsmodel niet langer beschermd in het VK.

Nog niet ingeschreven rechten

Merken en modellen die nog niet volledig zijn ingeschreven op het moment van de Brexit worden niet omgezet naar een nationale aanvraag. Aanvragers met een lopend depot voor een Uniemerk of Gemeenschapsmodel kunnen voor eigen rekening binnen 9 maanden na de datum van de Brexit onder dezelfde voorwaarden opnieuw een aanvraag indienen voor een vergelijkbaar Brits recht, met behoud van dezelfde prioriteits- en/of anciënniteitsdatum.

Neem voor meer informatie contact op met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Kwekersrecht

Houders van EU-kwekersrechten die voor 1 januari 2021 zijn geregistreerd, zijn automatisch en kosteloos geregistreerd bij het Plant Variety Rights Office van het Animal & Plant Health Agency (APHA) (zie artikelen 54(1)(c) en 55(1) van het terugtrekkingsakkoord).

Op de vervaldatum van het betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks voor het kwekersrecht bij het Community Plant Variety Office (CPVO), moet ook voor het overeenkomstige kwekersrecht voor het VK betaald worden bij het APHA (zie artikel 55(4)).

Is een communautair kwekersrecht aangevraagd, maar niet voor 1 januari 2021 geregistreerd? Dan kon de aanvrager voor 1 juli 2021 een soortgelijke bescherming voor het VK aanvragen en daarbij een beroep doen op de depotdatum van de eerdere EU-aanvraag.

Neem voor meer informatie contact op met de Raad voor Plantenrassen.

Auteursrecht en naburige rechten

Auteursrechten en naburige rechten worden niet direct geraakt door Brexit en blijven dus gewoon van kracht. Deze rechten zijn geregeld in Britse (nationale) wetten. De Richtlijn Handhaving IE-rechten is straks niet langer van toepassing. Dus bij handhaving in gerechtelijke procedures kunnen er mogelijk verschillen gaan optreden. Indirect treden er dus veranderingen op.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

Bent u tevreden over deze pagina?