Vergunningsaanvraag voor vliegbasis Leeuwarden

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2024
Gepubliceerd op:
23 april 2021

Het ministerie van Defensie vroeg een vergunning aan voor lucht- en grondgebonden activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld militaire (trainings-)vliegactiviteiten. De vergunning werd aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. Hierop kon u reageren met een zienswijze.

U kon een zienswijze doorgeven van 28 april tot en met 8 juni 2021. We hebben 4 zienswijzen ontvangen. De minister reageerde hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord leest u wat er is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.

Aangepast definitief besluit

De minister heeft het definitieve besluit en de Nota van Antwoord van 10 januari 2022 aangepast. Dit moest zij doen omdat één zienswijze niet op tijd bij haar is aangekomen. Dit kwam door een administratieve fout van ons.

In het aangepaste besluit is de missende zienswijze meegenomen. De minister reageerde op de zienswijze in de aangepaste Nota van Antwoord. U kunt tot en met 14 maart 2022 in beroep gaan tegen het besluit.

Besluit bekijken

In het besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de Nota van Antwoord en alle bijlagen die bij het besluit horen.

Aangepast definitief besluit vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Aangepaste Nota van Antwoord vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Definitief besluit vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Nota van Antwoord vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Ontwerpbesluit vergunningsaanvraag vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Bijlage 1: Antwoordbrief aanvullingsverzoek vliegbasis Leeuwarden 06-02-2021 (pdf)
Bijlage 2: Ecologische Effectanalyse Militaire Vliegactiviteiten - deel 2 vliegbasis Leeuwarden (pdf)
Bijlage 3: Memo Systematiek bepalen bestaande rechten en referentiesituatie Vliehors – Leeuwarden (pdf)
Bijlage 4: Stikstofdepositie Vliegbasis Leeuwarden – NLR – DNV GL (pdf)
Bijlage 5: Voortoets Militaire vliegactiviteiten in Nederland Fase 2 - Hoofdrapport (pdf)
Bijlage 6: Voortoets Militaire vliegactiviteiten in Nederland Fase 2 - Deelrapport Leeuwarden (pdf)
Bijlage 7: Voortoets Bijlage 1 Beschrijving militaire vliegactiviteiten (pdf)
Bijlage 8: Voortoets Bijlage 2 Stroomschema's juridische beoordeling (pdf)
Bijlage 9: Voortoets Bijlage 3 Wet- en regelgeving militaire luchthavens (pdf)
Bijlage 10: Voortoets Bijlage 4 Voortoets militaire vliegactiviteiten vogels (pdf)
Bijlage 11: Voortoets Bijlage 5 Voortoets militaire vliegactiviteiten niet-vogels (pdf)
Bijlage 12: Voortoets Bijlage 6 Gevoeligheid niet-vogels (pdf)
Bijlage 13: Voortoets Bijlage 7 Hoofdtabel fase 2 (pdf)
Bijlage 14: Rapport effecten grondgebonden gebruik Leeuwarden (pdf)
Bijlage 15: AERIUS Calculator berekening Leeuwarden – Grond (pdf)
Bijlage 16: AERIUS Calculator berekening Leeuwarden – Totaal (pdf)
Bijlage 17: AERIUS Calculator berekening Leeuwarden – LV (pdf)

 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot en met 14 maart 2022 in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan voor 14 maart 2022 een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op Rechtspraak. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?