Begroting subsidieproject

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2021
Gepubliceerd op:
25 maart 2011

Voor het indienen van een aanvraag vraagt de subsidieregeling vaak om een begroting. Het format van deze begroting vindt u bij de subsidieregeling.

In de begroting geeft u aan welke kosten u verwacht te maken voor het uitvoeren van uw project. Een medewerker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt welke kosten in uw begroting subsidabel zijn. Dit gebeurt op basis van de kostengrondslag in het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. De hoofdregel is: het gaat om kosten die u redelijkerwijs moet maken om de activiteiten in uw project uit te voeren. Deze kosten moeten rechtstreeks verbonden zijn met uw activiteiten.

De begroting verschilt per subsidieregeling

De mate van detail in de begroting is afhankelijk van de subsidieregeling. Bij een beperkte investering wordt vaak alleen het totaalbedrag gevraagd op basis van een offerte. Bij een groot Research & Development project wordt bijvoorbeeld per deelnemer gevraagd naar een jaarbegroting opgesplitst in verschillende kostenposten.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?