Beoordeling subsidieaanvraag

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2021
Gepubliceerd op:
25 maart 2011

Na het indienen van een subsidieaanvraag beoordeelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uw aanvraag.

In principe verlenen wij subsidie bij een positieve beoordeling van de aanvraag. Wij toetsen en beoordelen uw aanvraag op basis van 4 aspecten:

Volledigheidstoets subsidieaanvraag

Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag controleren wij eerst of de aanvraag volledig is ingediend. Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met bijlagen, zoals een begroting en projectplan.

Een aanvraag nemen wij pas in behandeling als deze volledig is. Daarbij gelden de volgende eisen:

  1. Het aanvraagformulier van de penvoerder is volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (schriftelijk of digitaal).
  2. De aanvraagformulieren van de overige deelnemers (indien van toepassing) zijn volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (schriftelijk of digitaal).
  3. Alle verplichte bijlagen, zoals vermeld in het aanvraagformulier, zijn bij de aanvraag toegevoegd en volledig ingevuld/uitgewerkt.

Bij een onvolledige subsidieaanvraag is er nog (beperkt) de mogelijkheid om deze binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Dit heet de hersteltermijn. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hersteltermijn onvolledig ingediende subsidieaanvragen.

Inhoudelijke behandeling van subsidieaanvragen

Wanneer wij hebben vastgesteld dat alle benodigde informatie is aangeleverd, toetsen wij de aanvraag inhoudelijk. Hierbij geldt een aantal algemene eisen. Deze vindt u in hoofdstuk 8 Afwijzingsgronden van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Per subsidieregeling wordt bepaald welke algemene eisen van toepassing zijn op de betreffende regeling.

Naast algemene eisen gelden er soms ook specifieke eisen. Deze staan vermeld in de subsidieregeling zelf. Dit zijn bijvoorbeeld specifieke eisen over de samenwerking tussen de betrokken partijen, de projectomvang of over de aard van de werkzaamheden.

Beoordelingscriteria bij ranking

Wij verstrekken subsidies aan de hand van een vastgesteld subsidieplafond of -budget. De verdeling van het beschikbaar subsidiebudget gebeurt op 3 manieren: op volgorde van binnenkomst, rangschikking of een evenredige verdeling.

De beoordelingscriteria die wij gebruiken, sluiten aan bij de doelstelling van de subsidieregeling. Wij beoordelen bijvoorbeeld of het ingediende projectvoorstel een bijdrage levert aan een technische innovatie, de kwaliteit van de samenwerking, of aan het economische perspectief. De subsidieregeling geeft vaak aan in welke mate een criterium meeweegt voor de totale score.

Adviescommissie

Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag komt het soms voor dat wij gebruikmaken van een adviescommissie. Dit doen wij vooral bij tenderregelingen. Bij de beoordeling van de aanvraag en het bepalen van een rangschikking winnen wij dan het advies in van een adviescommissie. De uitgebrachte adviezen nemen wij doorgaans over. 

De leden van een adviescommissie worden officieel benoemd en zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij niet onder de verantwoordelijkheid van het betrokken ministerie of RVO staan. Over het algemeen bestaat een commissie uit 3 tot 7 leden, waaronder een voorzitter. De commissieleden zijn gekozen vanwege hun deskundigheid over het onderwerp waarop de subsidieregeling zich richt. Als een commissielid een persoonlijk belang heeft bij een aanvraag, dan onthoudt dit lid zich van advies. De adviescommissie motiveert altijd het advies per subsidieaanvraag. U leest hier meer over in hoofdstuk 6 Adviescommissies van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies.

Naast adviescommissies is het ook mogelijk dat wij (externe) deskundigen inschakelen voor het verkrijgen van een onafhankelijk advies.

Vragen over de beoording subsidieaanvragen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?