Financiering subsidieproject

Gepubliceerd op:
30 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
3 maart 2020

De hoogte van het subsidiebedrag wordt meestal berekend op basis van een vast subsidiepercentage van de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het project.

Het subsidiebedrag dekt meestal niet de volledige kosten. De aanvrager is verantwoordelijk voor de financiering van het resterende deel, ook wel eigen bijdrage genoemd.

Toetsing financiering eigen bijdrage

Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag toetst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de aanvrager zijn eigen bijdrage kan financieren. Dit doen wij aan de hand van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Wij wijzen een aanvraag af als er onvoldoende vertrouwen is dat de aanvrager het project kan financieren. Voor onderbouwing van de financiering vragen wij eventueel bewijsstukken op, zoals een recente jaarrekening of een investeringsovereenkomst.

Dit geldt ook wanneer een samenwerkingsverband een subsidie aanvraagt. Dan is het belangrijk dat binnen het samenwerkingsverband de eigen bijdrage van de verschillende deelnemers kan worden gefinancierd.

Voor de financiering van de eigen bijdrage zijn er 4 mogelijkheden:

  1. Eigen middelen: De aanvrager heeft voldoende financiële middelen en/of inkomsten om het project te financieren.
  2. Lening en/of investering: De aanvrager heeft definitieve toezeggingen van lening en/of investering waarmee het project kan worden gefinancierd.
  3. Subsidieverstrekkingen van andere bestuursorganen zoals gemeenten, provincies of de Europese commissie: Een cumulatie - samenloop subsidies (stapeling) is meestal maar beperkt mogelijk door cumulatie- of uitsluitingsbepaling.
  4. Financiering van niet-overheden: Een bijdrage van een derde in de vorm van sponsoring is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Regel financiering voordat u een subsidie aanvraagt

Het is belangrijk dat u de financiering rond heeft voordat u een subsidieaanvraag indient. Sommige subsidieregelingen stellen strengere eisen aan de financiering door bijvoorbeeld ook de financiering van het vervolgtraject mee te nemen. Informeer bij de subsidieregeling of er aanvullende eisen zijn.

Koppeling financiering aan verlening subsidie

Soms is de toezegging van een investering of andere vorm van financiering gekoppeld aan de subsidieverlening. Met andere woorden: gaat de subsidie niet door, dan vervalt ook de investering. Deze koppeling is in principe geen probleem voor de subsidieverlening. Wel kan er een aanvullende voorwaarde worden opgenomen voor de toegezegde investering.

Vragen over financiering subsidieproject?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?