Samenwerking en kennisoverdracht

Laatst gecontroleerd op:
9 december 2021
Gepubliceerd op:
1 april 2011

In veel subsidieregelingen is het vaak een eis om samen te werken in projecten. Kennisoverdracht en -bescherming is in een samenwerkingsverband een belangrijk aandachtspunt.

Het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies stelt bepaalde eisen aan samenwerking en kennisoverdracht waaronder de vorm van de samenwerking en randvoorwaarde voor kennisoverdracht.

Definitie samenwerkingsverband volgens het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies

Een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste 2 niet in een groep verbonden deelnemers, dat is opgericht voor de uitvoering van activiteiten, niet zijnde een vennootschap. Samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, waarbij alle partijen op eigen rekening en risico meedoen aan het project. Een samenwerking gebaseerd op uitbesteding of geformaliseerd in een bepaalde rechtsvorm, is geen samenwerkingsverband.

Aanvullende eisen bij subsidieregelingen

Sommige subsidieregelingen hebben aanvullende regels voor een samenwerkingsverband en de penvoerder van het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld de eis dat een onderzoeksinstelling of een klein bedrijf deel uit moet maken van een samenwerkingsverband.

In het Kaderbesluit staat niet hoe de samenwerking geregeld moet worden, zolang deze maar voldoet aan de bovenstaande definitie en eventuele aanvullende voorwaarden. Verder moeten alle deelnemers in het samenwerkingsverband het aanvraagformulier ondertekenen.

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen zijn niet verplicht een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Voor specifieke subsidieregelingen kan dit wel een eis zijn. Bijvoorbeeld als de kwaliteit van de samenwerkingsovereenkomst een aspect is van de beoordelingscriteria. Meer informatie hierover vindt u bij de subsidieregeling.

Hoewel het niet verplicht is om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, is het wel verstandig om schriftelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld subsidieverdeling, Intellectual Property Rights (IPR), het gebruik van de resultaten en verdeling van de opbrengsten. 

In het bestand Samenwerkingsovereenkomst (word) staan aandachtspunten, richtlijnen en enkele tekstfragmenten die in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van belang kunnen zijn. Deze richtlijnen en tekstfragmenten zijn opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en slechts bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. U kunt aan het gebruik van dit hulpmiddel geen rechten ontlenen.

Intellectual Property Rights (IPR) en kennisoverdracht

Een belangrijk onderdeel in de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken te maken voor intellectueel eigendom en de bescherming daarvan. De (onderzoeks-)resultaten van een samenwerkingsverband moeten voldoende beschermd zijn. Voor kennisbescherming bestaan verschillende mogelijkheden. De samenwerkingspartners zijn zelf verantwoordelijk om hier afspraken over te maken. Het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies geeft beperkte verplichtingen.

Als er sprake is van kennisoverdracht door een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie naar een onderneming, dan is betaling van een marktconforme vergoeding bij (exclusieve) overdracht vereist. De overdracht kan leiden tot overschrijding van wat in Europa is toegestaan aan staatssteun. De marktconforme vergoeding haalt het (indirecte) staatssteunelement weg.

Vragen over samenwerking en kennisoverdracht?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?