Natuurinclusief bouwen

Gepubliceerd op:
28 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
6 november 2020

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad.

Hierbij staat een gebouw niet op zichzelf, maar is ook de omgeving van belang. Zo kan met een aanpak op wijkniveau nog meer bereikt worden.

Technische oplossingen

Er zijn veel technische voorzieningen mogelijk in de vorm van inbouwkasten voor broedende vogels of voor vleermuizen. Voor gierzwaluwen zijn speciale dakpannen op de markt. Muurplanten zijn gebaat bij het gebruik van kalkhoudende mortel. Groene daken en groene muren zorgen voor een betere leefomgeving voor dier en mens. Door slim om te gaan met verlichting  kunnen veel negatieve effecten op dieren worden voorkomen.

Voorbeelden van voorzieningen voor:

Storymap natuurinclusieve verstedelijking

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de storymap natuurinclusieve verstedelijking ontwikkeld. Hierin wordt een benadering geschetst om van de bouwopgave van 1 miljoen woningen in Nederland, gelijktijdig een kans te creëren voor de natuur. En dan met name het verbeteren van de biodiversiteit. Aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden wordt een aanpak beschreven op 3 schaalniveaus:

  • het leggen van groenblauwe verbindingen tussen stad en land op regionale/stedelijke schaal;
  • het concreet versterken van het binnenstedelijke ecologische systeem op wijk/buurtniveau;
  • het afstemmen van maatregelen aan natuur-inclusieve gebouwen op de invulling van parken en plantsoenen op gebouw/straatniveau.

Open de storymap natuurinclusieve verstedelijking.

Vragen over Natuurinclusief bouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?