Wijziging vergunningsaanvraag aanleg Viking Link

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2022

National Grid Viking Link Ltd vroeg een wijziging aan op de vergunning voor de aanleg van de Viking Link tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof liet weten dat zij van plan was om de bestaande vergunning te verlengen. Zij maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon een zienswijze doorgeven van 26 juli tot en met 6 september 2022. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

De verbinding Viking Link loopt door Nederlandse wateren. Het gaat om de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet. De werkzaamheden hebben in tijd vertraging opgelopen en kunnen niet voltooid worden binnen de lopende vergunning. Deze loopt tot december 2022.

National Grid Viking Link Ltd heeft de vergunning nodig omdat de kabel door Natura 2000-gebied loopt. Tijdens de aanleg moeten open liggende kabels tijdelijk worden afgedekt om schade aan de kabels en de omgeving te voorkomen.

De activiteiten die National Grid Viking Link Ltd uitvoert kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese Front.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit over de wijziging op de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij het besluit horen. De inhoud van het besluit blijft hetzelfde.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot 6 weken na de bekendmaking van het definitieve besluit in beroep gaan. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op de website Rechtspraak.nl. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?