Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot (2019)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
3 augustus 2020

In deze Safety Deal werken industriële productiebedrijven, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ExRobotics samen aan de verbetering van veiligheid door de inzet van inspectierobots in ATEX-omgeving en besloten ruimten.

Samenvatting project

Aanleiding

In de periode 1998-2014 waren er in Nederland 79 ongevallen in de procesindustrie die plaatsvonden in besloten ruimten. Bij 23% van deze veiligheidsincidenten was er sprake van een dodelijk ongeval. Gemiddeld komt dit neer op 1 dodelijk slachtoffer per jaar. In meer dan de helft van deze ongelukken kon men niet tijdig de atmosfeer in de besloten ruimte detecteren. Bij een derde van de ongevallen was men niet in staat te voorkomen, dat gevaarlijke stoffen de besloten ruimte binnenkwamen. In een derde van de gevallen was het ongeluk te wijten aan het ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Vanaf 2017 zet de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nadrukkelijk in op naleving van de wetgeving voor de menselijke inspectie van besloten ruimten waar verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie mogelijk is.
Ook internationaal is er veel aandacht voor het gevaar van werken in besloten ruimten. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat inspectie van besloten ruimten door robots dé oplossing is voor het voorkomen van menselijk letsel bij inspectie en onderhoud. Verder blijkt uit onderzoek, dat inspectie door robots nauwkeuriger, productiever en kosteneffectiever is.
In 2018 was de introductie van de eerste ATEX gecertificeerde robot door ExRobotics een wereldprimeur. ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. Deze robot voldoet aan de veiligheidseisen op het gebied van explosiegevaar. Deze robot kan nog niet worden ingezet voor inspectie in besloten ruimten. Versie 1 van de inspectierobot is inmiddels 18 maal verkocht. In de praktijk blijkt, dat de inspectierobot op een aantal punten tekortschiet. Belangrijke verbeterpunten zijn het vergroten van de visuele inspectiemogelijkheden en het laadvermogen en het verbeteren van de draadloze communicatie en de detectie van trilling en warmte.

Doel

Het bepalen of verbetering van de veiligheidsprestaties in de industrie door inspectierobots mogelijk is. Getest wordt of de nieuwste versie van de ATEX-robot geschikt is om besloten ruimtes te inspecteren. Ook wordt gekeken of de robot langer en efficiënter onderdelen van petrochemische installaties kan inspecteren die voor mensen ontoegankelijk zijn. De omgevingsveiligheid wordt hierdoor versterkt. Op basis van drie pilots bij BRZO-bedrijven worden de benodigde investeringskosten geraamd voor een verbeterde inspectierobot.

Aanpak

ExRobotics gaat samen met drie BRZO-bedrijven de technische effectiviteit en de meerwaarde van een verbeterde inspectierobot in de praktijk testen. Ook zal het effect worden bekeken van de inzet van een robot op de inspectiewerkwijzen en -procedures. Hierbij zijn ook brandweer- en inspectiedeskundigen betrokken. Deze publiek-private samenwerking zal inzicht geven in de effecten op de Arbo-omstandigheden, de veiligheidsregelgeving en -handhaving en de werkinstructies. De betrokkenheid van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakt het mogelijk, dat de brandweer vanaf het begin van deze ontwikkeling kan meedenken. En ook kan meewerken aan oplossingen voor hulpdiensten om zowel preventief als repressief bij calamiteiten sneller en veiliger te opereren.

De Safety Deal bestaat uit 7 activiteiten:
1. Kennisdelen over de verschillende vakgebieden van de projectpartners. Aan de hand daarvan een definitief plan van aanpak opstellen;
2. Met alle projectpartners de functionele- en haalbaarheidseisen voor visuele inspectie, robotarm, sensoren en laadunit vaststellen;
3. Voorbereiden van pilots met ontwerp prototypen en realisatie van hardware en software;
4. Uitvoering van de pilots en haalbaarheidsstudies bij 3 bedrijven;
5. Tussenevaluatie inclusief delen van de ervaringen uit de pilots met geïnteresseerde BRZO- bedrijven, veiligheidsregio’s, brancheorganisaties en Inspecties. Aan de hand van reacties richtlijnen voor werkinstructies opstellen;
6. Opstellen van eindrapportage en presenteren van de resultaten aan private en publieke doelgroepen met belangstelling voor veilige inspectie met robots;
7. Projectmanagement en communicatie tijdens het gehele project voor bewaking van de Safety Deal voortgang.

De volgende drie pilots worden uitgevoerd bij BRZO-bedrijven:

 • Putinspectie met meten van compressor trillingen bij Dow Chemical;
 • Metingen van diffuse emissies in de parts per million range bij de Shell raffinaderij in Pernis;
 • Inzet van de robot als First Responder samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De pilots moeten laten zien of en hoe de volgende voordelen behaald kunnen worden met een verbeterde inspectierobot:

 • continue inspectie op installaties ook als ze in bedrijf zijn en daarmee ontoegankelijk voor mensen;
 • snellere en nauwkeurige voorspelling van onvolkomenheden;
 • emissiereductie van schadelijke stoffen met impact op het milieu.

Deze Safety Deal zal dankzij de publiek-private samenwerking en het delen van de ervaringen met andere partijen belangrijke veiligheidsinzichten opleveren. Dit verhoogt de kans op acceptatie en inzet van de innovatieve robottechnologie in de gehele BRZO-sector. Op termijn zal dit voor nog hogere veiligheidsprestaties en lagere inspectiekosten zorgen.

Algemene informatie project

Projectcode             
SVO219009

Toegezegde subsidie
€ 342.445

Projectperiode
juni 2020 – april 2022

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
ExRobotics B.V. 

Projectdeelnemers

 • Dow Benelux B.V.
 • Shell Nederland Raffinaderij B.V.
 • Netage B.V.
 • Antea Group
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond   

Contact
Contactpersoon: Iwan de Waard
E-mailadres: iwan.de.waard@exrobotics.global 
Telefoonnummer: 06 5263 3837 

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?