Open voor aanvragen

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Gepubliceerd op:
14 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2023

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken? Dan komt u per 5 februari 2022 mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) 2022-2027.

Hoogte subsidie en looptijd

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal subsidiebedrag: € 500.000 voor projecten van type a, b en c en € 10.000 voor projecten van type d. En maximaal € 200.000 per projectdeelnemer per kalenderjaar.
Totaal budget:
€ 1.050.000

De SVO steunt bovenwettelijke (niet wettelijk verplichte) initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Omgevingsveiligheid betekent de veiligheidssituatie in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat hier om industriële activiteiten van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Doelgroepen

De regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Daarnaast geldt dat:

 • de regeling ook open is voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen. Advies over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf;
 • omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s ook mogen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat ze geen penvoerder zijn van het project.

Budget

Het totale budget voor de SVO in 2023 is:

 • € 1 miljoen voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie (projecttypen a, b en c);
 • € 50.000 voor extern advies (projecttype d).

Voorwaarden

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan voorwaarden die zijn opgesteld door het ministerie voor IenW voor bijvoorbeeld het project, het samenwerkingsverband en het thema. Denk daarbij aan het verbeteren van de veiligheidscultuur en duurzaam assetmanagement (het verlengen van de levensduur). Het project moet binnen 2 jaar zijn gerealiseerd

Aanvragen

U start de subsidieaanvraag via onderstaande knop. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beschikking.

Op de pagina aanvraagproces leest u meer over het aanvraagproces. U vindt hier ook welke bijlagen u moet meesturen met uw aanvraag. 

Na uw aanvraag

U ontvangt van ons een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat er in welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen, uw voortgang doorgeven of vaststelling aanvragen? Klik dan op de knop 'Ga naar uw aanvraag'.

Beleid

In de chemiesector zijn in de periode 2011 en 2012 verschillende incidenten geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding hiervan vaak gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de veiligheid van werknemers en omgeving. In reactie daarop heeft het kabinet besloten om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Dit doet zij naast de verbetering en versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren is onder andere de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) in het leven geroepen. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven.

Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Het betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van het bedrijfsleven.

Met een SVO-subsidie worden onder de noemer Safety Deals projecten ondersteund die aan dat doel bijdragen. Safety Deals kunnen onderdeel zijn van het convenant Safety Delta Nederland (SDN).

Om veiligheid in Nederland optimaal zeker te stellen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap en het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom gaan SDN-convenantspartijen samenwerken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland geldt dan als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in deze industrie.

Wijzigingen ten opzichte van de regeling 2016-2021

In de nieuwe regeling zijn de aanbevelingen uit de evaluatie van de vorige SVO-regeling verwerkt. Dit zijn:

 • Ieder jaar andere speerpunten.
 • Safety Deals die een speerpunt aanpakkenkrijgen een bonus van 15% subsidie.
 • Safety Deals die geen speerpunten aanpakken krijgen minder subsidie dan in de vorige SVO-regeling.
 • Er is een extra verplichting om kennis te delen via ingesproken beeldpresentatie of korte videofilm.
 • Per kalenderjaar geldt een maximaal subsidiebedrag per projectdeelnemer (€ 200.000) om de variatie in Safety Deal-deelnemers te vergroten.
 • Er komt een verhoging van het maximale subsidiebedrag voor extern advies projecttype d van € 5.000 naar € 10.000.
 • De 2 beoordelingscriteria zijn aangescherpt met enkele graadmeters. Met deze aanvullingen wil de minister zorgen dat:
  • projecten nog sneller opschalen en
  • de projectbevindingen grootschalig worden toegepast bij andere bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.
   Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u in de bijlage van de regeling.

Speerpunten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de volgende 3 speerpunten voor 2023 te selecteren:

I. Transparante samenwerking tussen bedrijven binnen een cluster.
II. Toekomstbestendige en betrouwbare procesinstallaties.
III. Optimalisatie beste werkmethoden en technieken.

 • Deze speerpunten stimuleren dat direct toepasbare en praktische resultaten zoals verwerkt in 'best practices' ook daadwerkelijk worden opgeleverd en dat andere bedrijven er kennis van krijgen. Het SDN-convenant draagt aan deze kennisdeling verder bij door de verkregen Safety Deal-resultaten via hun kenniscentrum te verspreiden naar de industrie.
 • Safety Deal-projecten kunnen een hogere subsidie (+15 procentpunten) ontvangen dan niet-speerpunt projecten als zij
  • betrekking hebben op een speerpunt en
  • voldoen aan de daarvoor geldende afbakeningscriteria.
   Om in aanmerking te komen voor het hogere subsidiepercentage moet het Safety Deal-project dat betrekking heeft op een speerpunt, aan alle criteria voldoen.

Meer informatie vindt u in de Staatscourant publicatie over de speerpunten.

Safety Deals

Inhoudelijke informatie over de SVO-projecten (Safety Deals) en deelnemers vanaf 2017 vindt u op de pagina Safety Deals. De verdeling van het jaarbudget over de Safety Deals vanaf 2017 vindt u op de pagina SVO-projecten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?