Open voor aanvragen

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2024
Gepubliceerd op:
14 december 2016

Werkt u in de industriële sector met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen? Verbetert u samen met andere partijen de omgevingsveiligheid? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO).

Hoogte financiering en budget

Maximaal subsidiebedrag: € 500.000 voor projecten van type a, b en c en € 10.000 voor projecten van type d. En maximaal € 200.000 per projectdeelnemer per kalenderjaar. Aanvragen is mogelijk t/m 31 december 2026
Totaal budget:
€ 2.000.000

Voor wie?

De SVO steunt samenwerkingsverbanden in de industriële sector die meer willen bereiken dan de wettelijk verplichte veiligheidseisen. Omgevingsveiligheid is de veiligheidssituatie in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

De regeling is voor:

  • samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties in de industriële sector;
  • kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen om de interne veiligheidscultuur of -borging binnen hun bedrijf te verbeteren.

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s mogen ook deelnemen aan een samenwerkingsverband. Zij mogen geen penvoerder zijn van het project.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waaraan alle aanvragen moeten voldoen. Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden afhankelijk van het projecttype.

Subsidiale kosten

Het aandeel dat wordt gesubsidieerd door de SVO.
  grote onderneming middelgrote onderneming kleine onderneming
project a 15% 50% 50%
project b 50% 60% 70%
project c 50% 60% 70%
project d 0% 50% 50%

Onderzoeksorganisaties: 60%
Omgevingsdiensten en veiligheidsregio's: 15%

Wanneer subsidie wordt verstrekt voor een project dat geen betrekking heeft op een speerpunt of niet voldoet aan de daarvoor geldende criteria, worden de genoemde percentages verlaagd met 15 procentpunten voor zover het minimale subsidiepercentage hierdoor niet lager wordt dan 15%. Hiermee is beoogd te stimuleren dat projecten invulling geven aan het vastgestelde speerpunt.

Vraag SVO aan

Start met uw subsidieaanvraag via onderstaande knop. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3.

Na uw aanvraag

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan nemen we deze in behandeling en beoordelen we uw aanvraag. De datum van ontvangst van een (volledige) aanvraag is bepalend voor de rangschikking in het beschikbare budget. U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing, maar in ieder geval binnen 13 weken. Wij beoordelen uw aanvraag en toetsen deze zowel inhoudelijk als financieel.

Let op: een volledige aanvraag betekent onder meer dat alle deelnemers in uw project bekend moeten zijn.

Na uw aanvraag ontvangt u een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

U voert het project uit volgens het projectplan en de verplichtingen in de beschikking. Klik op de verplichting waarover u meer wilt weten.

Stappen na uw aanvraag

Beleid

In de chemiesector zijn in de periode 2011 en 2012 verschillende incidenten geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding hiervan vaak gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de veiligheid van werknemers en omgeving. In reactie daarop heeft het kabinet besloten om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Dit doet zij naast de verbetering en versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren is onder andere de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) in het leven geroepen. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven.

Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Het betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van het bedrijfsleven.

Met een SVO-subsidie worden onder de noemer Safety Deals projecten ondersteund die aan dat doel bijdragen. Safety Deals kunnen onderdeel zijn van het convenant Safety Delta Nederland (SDN).

Om veiligheid in Nederland optimaal zeker te stellen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap en het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom gaan SDN-convenantspartijen samenwerken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland geldt dan als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in deze industrie.

Safety Deals

SVO-projecten worden Safety Deals genoemd. De Safety Deals hebben geleid tot een breed scala aan verbeteringen in de industriële omgevingsveiligheid. Van enkele Safety Deals zijn korte filmpjes gemaakt. Deze ziet u hieronder.

Inhoudelijke informatie over de SVO-projecten (Safety Deals) en deelnemers vanaf 2017 vindt u op de pagina Safety Deals. De verdeling van het jaarbudget over de Safety Deals vanaf 2017 vindt u op de pagina SVO-projecten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?