Chemie voor de logistiek (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
24 februari 2020

Deze Safety Deal zet een cursus op voor logistieke managers en magazijnmedewerkers. In de cursus wordt basiskennis over gevaarlijke stoffen gecombineerd met praktijkgerichte proeven.

Samenvatting project

Aanleiding

Kennis over chemie beperkt zich vaak tot algemene kennis zoals de indeling van gevaarlijke stoffen en de inhoud van een veiligheidsblad. Toch moeten logistieke medewerkers de risico’s van gevaarlijke stoffen en chemische reacties kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden. En bij incidentmanagement moeten de juiste handelingen worden verricht zoals het neutraliseren van een chemische stof. Gebrek aan kennis hierover kan leiden tot onacceptabele risico's.
Een logistiek manager wordt opgeleid in het managen van een logistieke bedrijfsactiviteiten en een magazijnmedewerker krijgt zijn opleiding vooral gericht op het magazijnwerk. Aanvullend krijgen zij een cursus omgaan met gevaarlijke stoffen. Toch hebben de logistiek manager en de magazijn-medewerkers vaak onvoldoende  kennis over gevaarlijke stoffen en specifiek over wat een chemische stof kan doen. Ze worden  geconfronteerd met begrippen die hen weinig zeggen. Wat zijn bijvoorbeeld polaire stoffen? De producent  van de chemische producten verwacht, dat de logistieke ketenpartner weet wat de veiligheidsrisico’s van de chemische producten zijn. 
Het gebrek aan basiskennis zorgt niet alleen voor extra risico’s in de logistieke keten. Het kan ook leiden tot miscommunicatie tussen ketenpartners. Met dit project wordt de basiskennis van gevaarlijke stoffen verhoogd voor personeel werkzaam in de logistieke opslagsector.

Doel

Het opzetten van de cursus “Chemie voor de logistiek”. Daarin wordt relevante basiskennis over gevaarlijke stoffen gecombineerd met een aantal praktijkgerichte proeven. De cursus is samen met chemische deskundigen opgesteld. Een ervaren scheikundige geeft de cursus aan deelnemers uit de logistieke doelgroep. Het volgen van deze cursus zal leiden tot lagere veiligheidsrisico’s en daarmee bijdragen aan de versterking van de omgevingsveiligheid bij opslag en transport van gevaarlijke stoffen.

Aanpak

Dit project stelt een cursus “Chemie voor de logistiek” op. Om de hiaten in de benodigde kennis te verkennen zal er eerst een inventarisatie ronde worden gehouden. Hierbij worden interviews afgenomen met betrokkenen uit de opslagsector. De verkenning zal worden vervolgd met interviews met bevoegde gezagen en met andere BRZO-bedrijven buiten de opslagsector. Hiervan zal een SWOT analyse worden gemaakt.
Daarna zullen praktisch georiënteerde scheikundigen als kennispartners geselecteerd worden. Vervolgens zal door de selectie van kennispartners en een opleidingsbureau een cursusprogramma opgesteld worden dat tegemoet komt aan de kennisbehoefte in de logistieke sector. Door het opleidingsbureau zal de cursus aangeboden worden tegen een gereduceerd tarief. De scheikundige zal op toegankelijke wijze de cursus verzorgen, zodat deze kennis voor de deelnemers begrijpelijk is. Voor laagdrempelig gebruik zal de cursus door het opleidingsbureau ook worden omgezet in een E-learning module. Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met het VNCW-secretariaat via info@vncw.nl.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170008

Toegezegde subsidie
€ 27.752

Projectperiode
februari 2018 – augustus 2018

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema
veiligheidscultuur 

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemer  
Gondrand Traffic B.V.

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:    BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?