De Veilige Plant: verbeteren van de veiligheidscultuur en -prestaties in de keten (2019)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
28 juli 2020

In deze Safety Deal werken industriële productiebedrijven en onderhoudsbedrijven samen aan het ontwikkelen en toepassen van een “Veilige Plant” aanpak. Dit gebeurt op basis van meer gelijkwaardigheid en betere afstemming.

Samenvatting project

Aanleiding

De veiligheidsprestaties van de industrie in Noord-Nederland zijn van een hoog niveau. De productiebedrijven steken hier individueel veel tijd en energie in. Uit onderzoek is gebleken, dat de veiligheid nog verder verbeterd kan worden door een intensievere samenwerking tussen productiebedrijven (“asset owners”) en hun ketenpartners (“contractors”) zoals ingehuurd onderhoudspersoneel. Onderhoudswerkzaamheden kunnen voor extra veiligheidsrisico’s zorgen. Bijvoorbeeld wanneer de installatie niet goed is veiliggesteld of wanneer het onderhoudspersoneel aan verkeerde installatieonderdelen werkt. Veel (bijna) ongevallen kunnen voorkomen worden door betere werkprocessen, betere communicatie en meer gelijkwaardigheid in de samenwerking.
Een goed werkende aanpak is het programma Safe@SABIC&Partners. In dit programma is SABIC sinds 2010 een strategische samenwerking aangegaan met geselecteerde contractors. Hierdoor is het aantal veiligheidsincidenten fors verminderd en de veiligheidscultuur sterk verbeterd. In 2015 is SABIC Geleen hiervoor beloond met de eerste VOMI Safety Experience Award.
Geïnspireerd door de goede resultaten van deze aanpak hebben drie BRZO-bedrijven samen met het regionale veiligheidsnetwerk interesse om deze aanpak ook breder in Noord-Nederland toe te passen.

Doel

Het verbeteren van de veiligheid op de plant door effectieve ketensamenwerking tussen industriële  productiebedrijven en onderhoudsbedrijven in Noord-Nederland. Hiervoor wordt een “Veilige Plant” methodiek ontwikkeld en getest in drie pilots mede op basis van de Safe@SABIC&Partners leerpunten. De resulterende methodiek wordt via het netwerk van de regionale veilheidsnetwerken gedeeld met de BRZO-sector in heel Nederland.

Aanpak

Dit project ontwikkelt en toetst een “Veilige Plant” aanpak. Door systematisch samen te werken aan veiligheid op de plant sluit de ontwikkelde aanpak aan op de werkprocessen van de deelnemende bedrijven. Onderdeel van de aanpak is positiebepaling. Hiermee kunnen ketenpartners bepalen op welk niveau hun samenwerking start, waar ze goed in zijn en welke aspecten nog verbeterd kunnen worden.
Een model voor het inkoopproces wordt als basis gebruikt. De gedachte hierachter is, dat veiligheid eerder in het uitbestedingsproces aan bod moet komen. Door samen vanuit gelijke kernwaarden te werken ontstaat er wederzijds vertrouwen. Het wordt gemakkelijker om een gesprek aan te gaan over de veilige wijze van uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De veiligheid op de werkvloer kan daarmee merkbaar en meetbaar op een hoger niveau worden gebracht. Het aantal (bijna) incidenten op de plant zal substantieel dalen, de kwaliteit van het onderhoudswerk zal toenemen en de kosten zullen omlaag gaan. Deze aanpak wordt ontwikkeld en getoetst bij drie industriële productiebedrijven samen met hun belangrijkste onderhoudscontractors. Twee van deze drie ondernemingen zijn BRZO-bedrijven.
Naast de focus op het uitvoeren van regulier onderhoud wordt bij de drie voorbeeldprojecten ook gekeken naar veiligheidsrisico’s die minder vanzelfsprekend zijn. Denk aan cyberrisico’s en risico’s die ontstaan door communicatieproblemen vanwege anderstaligheid of de planning en organisatie van stops. Ook worden de veiligheidsrisico’s van het toelaten van onderhoudspersoneel tot de plant meegenomen en de mogelijke oplossingen daarvoor zoals het Digital Safety Passport [SVO170098].
Uit de voorbeeldprojecten zullen best practices beschikbaar komen. Deze kennis, de positiebepaling en het inkoopmodel vormen samen de “Veilige Plant” aanpak. Deze aanpak zal beschikbaar worden  gesteld aan de industrie en onderhoudssector in de regio, maat ook landelijk via de regionale veiligheidsnetwerken.

Algemene informatie project

Projectcode          
SVO219005

Toegezegde subsidie
€ 223.150

Projectperiode
februari 2020 – december 2021

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters    

Penvoerder
Stichting Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL)

Projectdeelnemers

  • Frisia Zout B.V. met 5 contractors
  • Coöperatie Avebe U.A. met 4 contractors
  • Teijin Aramid B.V. met 5 contractors

Contact
Contactpersoon: Folkert van der Meulen
E-mailadres: Meulen@npal.nl
Telefoonnummer: 06 2151 8512

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?