Model Integrale Dialoog GEZOND & VEILIG - IDGV (2020)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
17 juni 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt een methode om bij het vooraf inschatten van veiligheidsrisico’s ook het effect op de gezondheid van medewerkers en omwonenden mee te nemen.

Samenvatting project

Aanleiding

Veiligheid binnen en buiten de industrie is gericht op het 'behoud van lijf en leden' in samenhang met bescherming van natuur, cultuur, gebouwen en procesinstallaties. Het beschermen van leven komt als eerste. Daarna het voorkomen van gevaar en risicovolle situaties. En als dat niet lukt, het beperken van de gevolgen. Hoe veilig het is hangt af van de afwezigheid van mogelijke oorzaken van gevaar en de aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze mogelijke oorzaken. In beide gevallen wordt het gevaar uitgedrukt in de kans op bedreiging voor het welzijn van de mens als medewerker of omwonende. Fysieke en mentale gezondheid bepaalt in grote mate het welzijn. Maar gezondheid en welzijn spelen nauwelijks een rol bij het vooraf inventariseren en beoordelen van de veiligheidsrisico’s. Bij de risico-inschatting gaat het voornamelijk om concrete bedreigen op de korte en soms middellange termijn. Zelden gaat het om de gevolgen op langere termijn. Naar voorzorgsmaatregelen om de gezondheid op de lange termijn te waarborgen, wordt ook niet gekeken. Door deze tekortkoming in de huidige uitvoeringspraktijk lijken veiligheid en gezondheid tegengestelde begrippen te zijn.

Doel

Het opstellen en testen van een toetsingsaanpak waarin Arbo-richtlijnen en veiligheidsnormen samenhangend meegenomen worden. Deze aanvulling op de bestaande juridische en bestuurlijke praktijk zorgt ervoor, dat veiligheid en gezondheid in samenhang behandeld worden. Door de kennis en zienswijze van de Arbo-arts vooraf te betrekken bij de inventarisatie, inschatting en beoordeling van veiligheidsrisico’s zal de omgevingsveiligheid ook op de langere termijn duurzaam versterkt worden. Onder de noemer 'Integrale Dialoog Gezond & Veilig' zal een praktische integratieslag plaatsvinden. Ook zal de gecombineerde toetsingsaanpak meerwaarde bieden voor zowel het veiligheids- als het gezondheidsdomein.

Aanpak

Deze Safety Deal zet in op een gestructureerde toetsingsaanpak met gecombineerde aandacht voor veiligheid en gezondheid. Deze aanpak is niet geregeld via bestaande wetgeving. Het gaat hier om het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling). In beide regelingen wordt gewezen op het belang van onderlinge afstemming en kruisbestuiving, maar een toets op de samenhang tussen veiligheid en gezondheid wordt nergens verplicht.
In deze Safety Deal speelt de exposoom-benadering een belangrijke rol. Exposoom is de combinatie van alle blootstellingen en alle stoffen die de mens opneemt tijdens zijn leven. Het exposoom is de tegenhanger van het genoom, de genetische samenstelling van de mens. Beide factoren dragen bij tot het risico op ziekte, naast andere factoren zoals gedrag of levensstijl. Door de exposoom-benadering valt te achterhalen waarom de ene persoon ziek wordt en de andere, onder dezelfde (werk)omstandigheden, niet.
Deze Safety Deal laat zien hoe verschillende blootstellingen samen effect hebben op de gezondheid. En ook wat de eerste tekenen zijn van negatieve effecten van de blootstelling op werknemers en omwonenden. Hierdoor kan sneller ingegrepen worden, wanneer blootstelling aan gevaarlijke stoffen effect kan hebben op de gezondheid. Ook zorgt dit project ervoor, dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s beter in samenhang beoordeeld kunnen worden. Op basis van beter onderbouwde grens- en advieswaarden worden beleid en regulering meer op wetenschappelijke inzichten gestoeld. Het risico op de ontwikkeling van een aandoening als gevolg van blootstellingsgevaren wordt zo in een vroeg stadium vastgesteld. Dat biedt de mogelijkheid om tijdig actie te ondernemen om het risico voor werknemers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Deze Safety Deal bestaat uit zes werkpakketten:

 1. Inventarisatie bestaande blootstellingsoplossingen;
 2. Analyse uitkomsten inventarisatie. Concreet inzicht in nieuwe oplossingsrichtingen en hoe op te nemen in Brzo-Arbo wetgeving;
 3. Ontwerp toetsingsaanpak;
 4. Toets aanpak in de praktijk;
 5. Aanpassen aanpak op praktische uitvoerbaarheid;
 6. Evaluatie projectresultaten met check op bruikbaarheid gecombineerde aanpak voor andere bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

Hierdoor draagt deze Safety Deal bij aan een veiligheidscultuur met een sterk verhoogd verantwoordelijkheidsbesef voor zowel veiligheid als gezondheid. Bundeling van deze inzichten zorgt ervoor, dat op tijd maatregelen worden genomen voor de waarborging van gezondheid en omgevingsveiligheid ook op de langere termijn.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO220012

Toegezegde subsidie
€ 351.588

Projectperiode
oktober 2020 – maart 2022

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • hoogwaardige kennis  

Penvoerder
Context Awareness B.V.

Projectdeelnemers

 • FN Steel B.V.
 • Schelde Exotech
 • Chem Groep B.V.

Contact
Contactpersoon: Anne Verbeeck
E-mailadres: anne@redzebragroup.com
Telefoonnummer: 06 2707 0447

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?