Versterking Omgevingsveiligheid door Integrale Coördinatie en Evaluatie van Omgevingsmanagement Kaders (2019)

Gepubliceerd op:
27 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

Deze Safety Deal verheldert wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor de omgevingsveiligheid van BRZO-bedrijven. Voor de invulling van de nieuwe verantwoordelijkheden is een coördinerende partij belangrijk.

Samenvatting project

Aanleiding

In 2022 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. De wet heeft als doel het bestaande stelsel van wetten voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving te vereenvoudigen. Het aantal inhoudelijke en gedetailleerde regels voor water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed zal daardoor afnemen. De Omgevingswet geeft de hoofdlijnen aan voor het inrichten van de leefomgeving. Voor de verdere uitwerking moeten betrokken burgers, bedrijven en overheden gezamenlijk afspraken maken.
Het gevaar van de nieuwe wet is echter, dat er te veel vrije regelruimte ontstaat, waarin omgevingsveiligheid onvoldoende prioriteit krijgt. Het borgen van de omgevingsveiligheid zal daardoor de komende jaren een forse uitdaging zijn. Hiervoor is coördinatie nodig. Deskundigen beamen dat. Anders kan de invoering van de nieuwe Omgevingswet, ondanks alle zorgvuldigheid, voor grote veiligheidsproblemen zorgen.

Doel

Het verhelderen van wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor de omgevingsveiligheid. De omgevingsveiligheid kan geborgd of versterkt worden door de nieuw te betrekken actoren in samenhang met de anders geregelde veiligheidsissues in beeld te brengen. Hierdoor kunnen BRZO-bedrijven concrete veiligheidsmaatregelen tijdig voorbereiden en uitvoeren. Vanwege de participatieve opzet van de nieuwe Omgevingswet is een coördinerende partij nodig die ondersteunt en begeleidt. Samen met deze partij kunnen BRZO-bedrijven de wegvallende veiligheidsregels compenseren met eigen initiatieven. Daarnaast zorgt deze partij ervoor, dat BRZO-bedrijven alle betrokkenen in hun omgeving op tijd meenemen in lijn met de proactieve werkwijze van de nieuwe Omgevingswet.

Aanpak

Deze Safety Deal vult de nieuwe verantwoordelijkheden van BRZO-bedrijven in op basis van de nieuwe Omgevingswet. Speciale aandacht is er voor de ondersteunende en begeleidende taken van een coördinerende partij. Wat is nodig bij het voorbereiden van veiligheidsmaatregelen binnen de verruimde kaders van de nieuwe wet? Wat houdt coördinatie dan in? En waar ontstaan nieuwe risico’s of onvoorziene gevaren voor de omgeving bij nieuwe installaties of vervangingsprojecten? Daarvoor worden praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Denk aan hoe de nieuwe aanpak voor omgevingsveiligheid adequaat georganiseerd kan worden. Maar ook voorbeelden van situaties waarin coördinatie van het veiligheidsproces onvoldoende aandacht krijgt en de veiligheid in het gedrang komt. Voor de coördinerende functie is een combinatie van procesmanagement en veiligheidskennis en -ervaringen nodig. Deze Safety Deal onderzoekt in welke mate de coördinerende functie individueel dan wel institutioneel kan worden ingevuld. Ook zal een aanzet gegeven worden voor een cursus of leergang Coördinator Omgevingsveiligheid. Alle ontwikkelingen die samenhangen met de nieuwe Omgevingswet en de proactieve veiligheidsaanpak zullen op een website worden gepubliceerd.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO219008

Toegezegde subsidie
€ 197.488

Projectperiode
maart 2020 – februari 2021

Samenwerkingsverband
branche- en clustersamenwerkingsverband

Projecttype   
milieustudie (C)

Projectthema’s   

  • veiligheidscultuur
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 
  • transparante sector   

Penvoerder   
Chem Support B.V.

Projectdeelnemers  

  • MVOI B.V.
  • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Contact
Contactpersoon: Wout Gerlag
E-mailadres: info@chemgroep.nl
Telefoonnummer: (0181) 21 36 36

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?