Haalbaarheidsstudie opzet Integrale Meetmethodiek Blootstelling (2019)

Gepubliceerd op:
28 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt een verbeterde meetmethode voor het bepalen van de risico's van blootstelling aan fijnstof. Dit is van belang voor het nemen van maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en omwonenden.

Samenvatting project

Aanleiding

De risico’s van blootstelling aan industrieel vervaardigde chemicaliën of bijproducten worden vaak alleen bepaald op basis van de giftige eigenschappen van de individuele componenten. De chemische samenstelling van de componenten is uitgangspunt voor de bepaling van de schadelijkheid voor de gezondheid. Naar de fysische eigenschappen en de risico’s van fijnstof wordt niet gekeken. In de milieuwetgeving is overigens wel een norm voor fijnstof opgenomen. Fijnstofmetingen zijn echter onnauwkeurig bij lage concentraties van de zeer kleine stofdeeltjes. De Arbowet hanteert alleen grenswaarden voor gevaarlijke stoffen op basis van de chemische eigenschappen. Hierin zijn geen specifieke artikelen over fijnstof opgenomen.
In de Safety Deal “Ontwikkeling botsproef” [SVO170097] is dit onderwerp ook al naar voren gekomen. De huidige manier van fijnstofmeting levert onvoldoende samenhangende informatie om een juiste inschatting te maken van de blootstellingsrisico’s voor werknemers en omwonenden. Het probleem is vooral, dat men meestal niet weet wat men niet weet. Als er niets gemeten wordt, kan onterecht aangenomen worden, dat er niets schadelijks aanwezig is. Nieuwe integrale methodieken om de uitstoot en effecten van fijnstof nauwkeuriger in beeld te brengen zijn deels beschikbaar of nog in ontwikkeling.

Doel

Het bepalen van de technische en financiële haalbaarheid van een integrale meetmethodiek voor blootstelling aan fijnstof, waarbij zowel chemische als fysische eigenschappen zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten. Deze verbeterde methode moet de werkelijke blootstellingsrisico’s in kaart brengen. De uitkomsten zijn van belang voor het nemen van weloverwogen besluiten en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid voor werknemers en omwonenden.

Aanpak

Dit project start met het maken van een overzicht van bestaande en nieuwe fijnstofmeetmethodes. Per methode zal de werking, de betrouwbaarheid en de detectiegrens worden beschreven. Daarna zullen meetmethodes geselecteerd worden die elkaar aanvullen en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verhogen. Hiermee vult deze Safety Deal een ontbrekende fijnstofschakel in tussen de Arbo- en milieuwetgeving gericht op verdere versterking van de veiligheid van werknemers en omwonenden van BRZO-bedrijven. De gekozen complementaire meetmethode wordt bij meerdere bedrijven getest. In samenhang worden de chemische samenstelling en de fysische eigenschappen van fijnstof vastgesteld. Op basis hiervan worden vervolgens de blootstellingsrisico’s voor werknemers en omwonenden in kaart gebracht. Dit maakt het mogelijk maatregelen uit te werken die zorgen voor veilige bedrijventerreinen en clusters, ook voor de omgeving. Ook worden de meetuitkomsten vergeleken met de eisen van de huidige Arbo- en milieuwetgeving. De pilotbedrijven tonen hiermee hun proactieve veiligheidshouding ten aanzien van de risico’s van fijnstof.
Deze Safety Deal zal de meerwaarde aantonen van de innovatieve combinatie van bestaande en nieuwe fijnstofmeetmethodes. Verder zal dit project een overzicht opleveren van fijnstofmeetmethodes waarmee aan de eisen van Arbo- en milieuwetgeving kan worden voldaan. Deze fijnstofmeetsystematiek zal openbaar beschikbaar zijn.
Naar verwachting zal deze Safety Deal indirect nog meer resultaten opleveren. Denk aan kosteneffectief verminderen van de fijnstofuitstoot en afname van de blootstelling aan fijnstof voor burgers in de omgeving van bedrijvenclusters. Op basis van de bevindingen van deze Safety Deal kunnen de bedrijven en de toezichthoudende overheden ook onderbouwde afspraken maken over de verlaging van risico’s en emissies van fijnstof.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO219007

Toegezegde subsidie   
€ 193.688

Projectperiode
maart 2020 – mei 2021

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s   

  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 
  • transparante sector  

Penvoerder   
Chem Support B.V.

Projectdeelnemers  

  • Ammeraal Beltech Manufacturing B.V.
  • Forbo Flooring B.V.
  • MVOI B.V.

Contact
Contactpersoon: Wout Gerlag
E-mailadres: info@chemgroep.nl
Telefoonnummer: (0181) 21 36 36

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?