Inventariseren en oplossen Knelpunten Toepassing Innovaties (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
25 februari 2020

Deze Safety Deal verkent mogelijkheden om innovatieve veiligheidskansen beter te benutten. Dit gebeurt door knelpunten die hierbij zouden kunnen optreden te inventariseren en te verminderen.

Samenvatting project

Aanleiding

In de praktijk blijkt dat innovaties om de veiligheid te verbeteren bij bedrijven met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen onvoldoende toegepast worden. Vaak is onduidelijk hoe dit komt. Daarom is er behoefte dit nader uit te zoeken. Hiermee zou verhelderd kunnen worden tegen welke knelpunten bedrijven oplopen bij het benutten van veiligheidskansen door toepassing van innovaties.

Doel

Het inventariseren en verminderen van knelpunten bij de toepassing van innovaties waarmee ook de veiligheid in de BRZO-keten versterkt kan worden. Hierbij zal met name gekeken worden naar beschikbare mogelijkheden om innovatieve veiligheidskansen beter te benutten.

Aanpak

De chemische keten is van nature relatief behoudend vanwege onbekendheid met nieuwe risico’s. Toch vindt er voortdurend onderzoek plaats naar nieuwe technieken. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen om daarmee ook de veiligheid te verbeteren. Er blijken structurele obstakels te bestaan. Dit project gaat systematisch op zoek naar waar en waarom innovatieve technieken niet worden toegepast en wat de knelpunten zijn. Van de inventarisatie wordt een tussenverslag gemaakt. Vervolgens worden de oorzaken van de knelpunten geanalyseerd. Denk aan conflicterende wetgeving, hoge kosten of hoge complexiteit. Op basis van de analyse wordt bepaald welke innovaties prioriteit hebben. Vervolgens worden voorstellen voor de gehele industriesector uitgewerkt om de knelpunten op te lossen.
Een voorbeeld van een knelpunt is de verregaande behoefte aan automatisering. Dit zorgt er in de logistiek voor, dat steeds meer magazijnen worden gerobotiseerd. Ook voor verpakte chemische stoffen bestaat de wens om te robotiseren. Robotisering kent in deze branche echter ook obstakels zoals explosieveiligheid. Nader onderzoek kan hiervoor oplossingen bieden. Leveranciers willen echter geen nader onderzoek doen zonder bijdrage van de branche. Dit project zal hierin voorzien. 
De projectactiviteiten zijn primair gericht op het veiliger maken van de productie en de logistieke productie-omgeving. Deelnemers aan het project doen actief mee door hun knelpunten te benoemen en te specificeren. Dit project verhoogt daarmee het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180022

Toegezegde subsidie
€ 90.415

Projectperiode
maart 2019 – maart 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • Veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven

Projectdeelnemers

  • Sachem Europe B.V.
  • Stichting Veiligheid Voorop

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:    BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00 

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?