Leren van incidenten (2017)

Gepubliceerd op:
25 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

In deze Safety Deal werken veertien partijen samen aan de versterking van de omgevingsveiligheid. Dit doen ze door kennis en ervaringen over incidenten met gevaarlijke stoffen te delen binnen de (petro)chemische industrie.

Samenvatting project

Aanleiding

Voor de versterking van de omgevingsveiligheid is het belangrijk om te leren van eigen incidenten, bijna ongevallen (‘near misses’) en onveilige situaties. Ook incidenten bij andere bedrijven kunnen leerzaam zijn. Vooral als het om bedrijven gaat met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen. In de praktijk is echter herhaaldelijk geconstateerd, dat er serieuze barrières bestaan voor het delen van informatie. Met name bij het uitwisselen van veiligheidsinformatie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en toezichthoudende overheden.

Doel

Het delen van informatie over incidenten bij bedrijven uit de (petro)chemische industrie. Door meer van elkaar te leren kan de veiligheid van deze industrie en haar ketenpartners worden versterkt. Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk als een bedrijf eerst leert van de eigen ongevallen. Ook is het belangrijk, dat bedrijven hun ervaringen met incidenten willen delen met andere bedrijven. Een belangrijke bijvangst van het onderling leren van incidenten is de vergroting van het vertrouwen in BRZO-bedrijven door de overheid en de omgeving.

Aanpak

Via Safety Deals willen de (petro)chemische industrie en de overheid samen de (petro)chemie en haar ketenpartners veiliger maken. Het kunnen en mogen leren van (elkaars) incidenten is cruciaal om de veiligheid structureel te verbeteren. Door het wegnemen van een aantal gesignaleerde barrières (o.a. de regelreflex en de transparantie paradox) kan het leerproces geoptimaliseerd worden. Dit project stimuleert het uitwisselen van veiligheidsinformatie tussen BRZO-bedrijven en haar ketenpartners. Het gaat om deelnemers aan de regionale veiligheidsnetwerken en het programma Veiligheid Voorop. Ook het in 2016 gestarte Programma Duurzame Veiligheid 2030 heeft het minimaliseren  van incidenten als doel. Heldere kennis- en informatiedeling zijn daarbij belangrijke pijlers. Ook houdt dit project rekening met de behoeften van toezichthoudende overheden en omwonenden. Het vertrouwen zal verbeteren als de chemiesector meer inzicht geeft in hoe zij lering trekt uit incidenten. Het verzamelen van de leerpunten zal op drie niveaus plaatsvinden: individueel niveau, sectorniveau en systeemniveau.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170004

Toegezegde subsidie
€ 66.324

Projectperiode
februari 2018 – februari 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemers

 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Chemelot Site Permit B.V.  
 • Akzo Nobel Nederland B.V.
 • Arkema B.V.
 • Hexion B.V.
 • Lyondell Chemie Nederland B.V.
 • Yara Sluiskil B.V.    
 • Deltalinqs
 • VNO-NCW Midden
 • Stichting NPAL
 • Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)
 • Limburgse Werkgeversvereniging
 • VNO-NCW Brabant Zeeland

Contactpersoon:  Paul Rocchi
E-mailadres:    info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer:  06 4612 0100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?