Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens (2022)

Gepubliceerd op:
17 augustus 2023

Deze Safety Deal ontwikkelt een praktijkgericht pakket met online leermodules, best practice en video’s voor het veilig laden en lossen van tankwagens met gevaarlijke stoffen. Dit verlaagt de kans op onveilige handelingen.

Samenvatting project

Aanleiding

Het laden en lossen van tankwagens met gevaarlijke stoffen kan tot onveilige situaties bij productie- en opslagbedrijven. Dit heeft meestal verschillende oorzaken. Veel bedrijven vinden, dat vooral de tankwagenchauffeur voor deze handelingen verantwoordelijk is. Vaak is er dan geen operator van het bedrijf aanwezig bij het laden en lossen. Of er zijn op de locaties geen duidelijke veiligheidsinstructies aanwezig of te vinden. Verder spreken steeds minder tankwagenchauffeurs Nederlands, Duits of Engels. Dit maakt het lastig om te communiceren over wat te doen bij incidenten of ongelukken. Vier projectdeelnemers willen hier verandering in brengen door het uitwerken van voorschriften en maatregelen die de kans op onveilig laden en lossen verlaagt.

Doel

Het versterken van de omgevingsveiligheid door meer onderzoek te doen naar de veiligheidsscenario’s van het laden en lossen van tankwagens met gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de verschillen tussen de theorie en wat er in de praktijk gebeurt. Ook worden de maatregelen onderzocht die onveilige situaties moeten voorkomen. Als het nodig is worden nieuwe maatregelen uitgewerkt. Aan de hand van deze acties maken de deelnemers van deze Safety Deal een praktijkgericht leerpakket gericht op verlaging van de kans op onveilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Aanpak

Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen van tankwagens zijn Europese afspraken gemaakt. Die activiteiten vallen onder de ADR-regelgeving. Hierin staan ook de regels waaraan tankwagenchauffeurs zich moeten houden. De verantwoordelijkheden van chauffeurs zijn in de ADR-functieomschrijvingen opgenomen. Deze Safety Deal richt zich daarom minder op de regels en meer op de situaties die kunnen ontstaan door onveilige handelingen tijdens het laden en lossen.

VNCW is penvoerder van het samenwerkingsverband en leidt het project. Voor de ontwikkeling van een praktijkgericht leerpakket doorlopen VNCW en drie projectdeelnemers de volgende vier fasen:

  1. Organiseren van een startbijeenkomst voor het maken van werkafspraken.
  2. Uitvoeren van onderzoek naar internationale best practices en andere voorbeelden van wat nodig is voor veilig laden en lossen. Ook moet dit onderzoek helpen bij het opstellen van scenario’s met de mogelijke gevolgen van onveilige handelingen bij het laden en lossen van tankwagens.
  3. Uitwerken en samenstellen van het leerpakket. Hiervoor worden op locatie foto’s en video’s gemaakt, proefversie e-learning modules ontwikkeld en praktijkvoorbeelden voor de best practice verzameld.
  4. Testen van de proefversies van de online leermodules. En onderzoeken of de voorbeeldmethodes uit de best practice ook in de praktijk werken. Definitief maken van het leerpakket.

Met deze aanpak richt deze Safety Deal zich minder op de bovenkant van veiligheid (het systeem), maar meer op de onderkant hiervan (het gedrag en de veiligheidscultuur). Dit zorgt voor verhoging van het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. Het praktijkgerichte leerpakket wordt ook actief verspreid onder productie-, transport- en opslagbedrijven. Hiermee draagt deze Safety Deal bij aan de versterking van de omgevingsveiligheid in de procesindustrie.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222016

Toegezegde subsidie
€ 108.045

Projectperiode
mei 2023 – juli 2024

Samenwerkingsverband
branche- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • transparante sector   

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

  • Tata Steel IJmuiden B.V.
  • Schenk-Papendrecht B.V.
  • SafetyNet Consultants B.V.

Contact
Contactpersonen: B. Snijder
E-mailadressen: BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer: 084-8698100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?