Ontwikkeling Model Omgeving als Risico (2018)

Gepubliceerd op:
27 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

Deze Safety Deal brengt externe omgevingsgevaren en -risico’s in kaart die vaak nog onvoldoende bekend zijn of meegenomen worden. Dit bevordert het veiligheidsbewustzijn bij alle betrokkenen binnen en buiten bedrijven die werken met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Samenvatting project

Aanleiding

Botsproeven hebben laten zien, dat in de bestaande veiligheidsstudies van BRZO-bedrijven specifieke gevaren en risico's onvoldoende meegenomen worden. Verder bleek ook aandacht voor gevaren en risico’s nodig die zich buiten de BRZO-bedrijven voordoen. Denk hierbij aan ondergrondse leidingen en kabels. Boven de grond zijn ze gemarkeerd, maar onder de grond niet. Welk gevaar zit waar? Hoe is dit vastgelegd? En is deze veiligheidsinformatie correct? Door fouten in het verleden werd bijvoorbeeld een waterleiding verwisseld met een natronloogleiding. Wat gebeurt er bij uitval van elektriciteit? Bij veiligheidsincidenten op het terrein van Shell en Tata Steel speelden middenspanningshuisjes een belangrijke rol. Er is meer aandacht wenselijk op gevaren en risico’s van buitenaf. En ook om hiermee rekening te houden. De veiligheidsstudies zouden hiermee uitgebreid moeten worden. Dit kan voor extra bewustwording zorgen. Een BRZO-bedrijf brengt niet alleen gevaren en risico's met zich mee voor de omgeving. Ook de omgeving kan omgekeerd gevaren en risico's met zich meebrengen die goed in kaart gebracht moeten worden.

Doel

Het ontwikkelen van een Model Omgeving als Risico (MOR) voor het in kaart brengen van externe omgevingsgevaren en -risico’s. Het toepassen van MOR vereist een andere werkwijze, waarvoor het ontwikkelde model en de toepassing ervan getest zullen worden.

Aanpak

De wet en regelgeving is duidelijk over wat een BRZO-bedrijf moet doen om zijn risico’s en gevaren vanuit zijn inrichting naar de omgeving in kaart te brengen. Echter de risico’s en gevaren van buiten naar binnen en de gevolgen daarvan ontbreken. Dit MOR project ontwikkelt een handreiking die bedrijven meeneemt en bewust maakt van de omgevingsrisico's. Het MOR inzicht bevordert het veiligheidsbewustzijn bij alle betrokkenen binnen en buiten het BRZO-bedrijf. De Omgevingswet berust voor een groot deel op participatie. De ontwikkelde MOR aanpak geeft hier concrete invulling aan. Wat zijn de gemeenschappelijke risico's door op een bepaalde locatie te gaan produceren? De veiligheidsketen is een cruciaal onderdeel van de MOR analyse. Ook transport van of naar het BRZO-bedrijf en de hele infrastructuur rondom de bedrijvigheid zijn belangrijke aandachtspunten.
Dit project levert de volgende resultaten op:

 • een praktische handreiking voor de inventarisatie en afweging van de interne en externe veiligheidsrisico’s;
 • een factsheet over de MOR en de uitvoering ervan;
 • een samenhangende inventarisatie van omgevingsrisico's;
 • intensievere samenwerking tussen BRZO-bedrijven en omgevingsdiensten;
 • een concrete invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de omgevingsveiligheid.

De MOR zal geen volledig nieuw instrument worden, maar een aanvulling op de bestaande materialen om een zorgvuldige afweging van de omgevingsveiligheid te maken.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180019

Toegezegde subsidie
€ 165.243

Projectperiode
februari 2019 – juni 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Chem Support B.V.

Projectdeelnemers

 • Count Terminal Rotterdam B.V.
 • Inashco B.V.
 • GPS Amsterdam B.V.
 • Stichting Veiligheid Voorop

Contactpersoon:  Wout Gerlag
E-mailadres:   info@chemgroep.nl
Telefoonnummer:  (0181) 21 36 36 

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?