Professionalisering Intern Toezicht (PIT) - Experimenteren met horizontaal overheidstoezicht (2022)

Gepubliceerd op:
8 mei 2023

Deze Safety Deal test innovatieve opties voor de versterking van de omgevingsveiligheid met pilots bij zes bedrijven met professioneel intern toezicht.

Samenvatting project

Aanleiding

Door de overheid en het bedrijfsleven is in de afgelopen jaren een groot aantal ideeën bedacht om de veiligheid van Brzo-bedrijven te verbeteren. Intern toezicht door de bedrijven zelf en extern toezicht door diverse overheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie hebben te maken met overheidstoezicht vanuit de Omgevingsdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio en het Waterschap. Dit toezicht is verticaal ingericht en bestaat vooral uit  controles achteraf op het naleven van regels. Bij horizontaal toezicht komt toezicht naar de voorkant en ligt het accent op samen vooruitkijken en anticiperen op basis van risico’s. Ervaringen in de gezondheidszorg en bij de belastingdienst laten zien, dat horizontaal toezicht leidt tot meer effectiviteit én kostenbesparing. Dit is echter nog niet bewezen in het domein van de omgevingsveiligheid.

De brancheorganisatie Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION) verwacht, dat een goede en open toezichtrelatie met haar bedrijfsleden de omgevingsveiligheid helpt versterken. Daarom willen zes ION-bedrijven het Brzo-toezicht tonen, dat ze veiligheid met professioneel intern toezicht goed regelen. De kopgroep van het bedrijfsleven kan dat doen door het uitvoeren van pilots met horizontaal toezicht en het bieden van zekerheden. Tegelijkertijd vergroten deze testen het publieke draagvlak voor verbreding van verticaal met horizontaal toezicht. Cruciaal is, dat de externe toezichthouders de pilots een kans geven. Hiervoor moeten ze de zes ION-bedrijven voldoende ruimte bieden om met deze andere vorm van toezicht te experimenteren.  

Doel

Het versterken van de omgevingsveiligheid door verbreding van verticaal met horizontaal toezicht. Hiertoe bedenken en testen de Safety Deal projectdeelnemers de voorwaarden voor horizontaal toezicht. De bevindingen van de pilots met deze nieuwe toezichtvorm worden geëvalueerd. Op basis hiervan stellen deelnemers beleidsaanbevelingen op. Die moeten het huidige toezichtbeleid verbreden met horizontale vormen van toezicht.

Aanpak

Zes ION-bedrijven voeren samen met toezichthouders pilots uit om het interne veiligheidstoezicht te professionaliseren. Hiermee werken ze tegelijkertijd aan een verdere verbetering van de toezicht-relatie. Op basis van open uitwisseling van kennis en informatie krijgen interne en externe toezichthouders eenzelfde begrip van het aangescherpte veiligheidssysteem met extra zekerheden. Overheidstoezichthouders kunnen hierdoor vertrouwen op de geleverde veiligheidsprestaties van de bedrijven.

Drie hoofdactiviteiten zorgen voor open uitwisseling van veiligheidsinformatie, wederzijds begrip en een groter onderling verantwoord vertrouwen:

 • De interne en externe toezichthouders maken jaarlijks afspraken over de strategie van het toezicht.
 • Ze wisselen regelmatig veiligheidsinformatie uit over de waarnemingen van beide kanten.
 • Ze stemmen regelmatig de uitgangspunten van hun toezicht af voor gebruik van elkaars controleresultaten.

Hierdoor worden ze het sneller eens over voorheen vaak botsende inspectiemethoden. Ook krijgen ze hetzelfde beeld van de relevante risico’s in de Brzo-sector.

ION organiseert samen met Safety Delta Nederland symposia over de tussenresultaten van de PIT-pilots. Die bijeenkomsten zijn bedoeld voor de ION-leden en een breder publiek. Om het project in goede banen te leiden, bewaakt een groep deskundigen in de vorm van een stuurgroep het verloop. In de stuurgroep komen ook een of meerdere externe toezichthouders te zitten. Na de evaluatie is duidelijk of de overheid het huidige toezichtbeleid kan en wil veranderen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222001

Toegezegde subsidie
€ 146.630

Projectperiode
juni 2022 – mei 2024

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • transparante sector          

Penvoerder
Stichting Innovat.ION

Projectdeelnemers

 • SPG Prints B.V.
 • Galvano Hengelo B.V.
 • Jansen Chroom B.V.
 • Technoplating Nijkerk B.V.
 • Brüning Technische Coatings B.V.
 • Ovako Twente B.V.
 • Stantec B.V.
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Contact
Contactpersonen:

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?