Samenwerking voor feedback en leren t.b.v. industriële veiligheid trajecten - SAFE LIVT (2021)

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2023
Gepubliceerd op:
30 november 2021

Deze Safety Deal vermindert risico’s bij het hijsen en vervoeren van materialen en versterkt de omgevingsveiligheid bij Shell en Tata Steel. Samen met betrokken partijen werkt Mammoet aan nieuwe regels, afspraken en manieren om nog veiliger te werken.

Samenvatting project

Aanleiding

Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen. Deze wetgeving gaat over bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Op de terreinen van Brzo-bedrijven kunnen ook veiligheidsrisico’s ontstaan bij het hijsen en vervoeren van materialen. Dit geldt voor medewerkers, maar ook voor de omgeving. Deze risico’s ontstaan vooral bij het onderhoud aan de machines en het vervangen van onderdelen.
In grote fabrieken doet men veel onderhoud, terwijl het werk in andere delen van de fabriek gewoon doorgaat. Eén verkeerde hijsbeweging in een Brzo-bedrijf kan in het ergste geval tot een grote ramp leiden. Denk bijvoorbeeld aan een botsing met andere apparaten, installaties of personen. Daarnaast kunnen ongelukken met hijskranen zorgen voor (grote) breuken en lekkages wanneer installaties geraakt worden. En dat kan weer leiden tot brand, explosies en het vrijkomen van gevaarlijke gassen.

Doel

Uitwerken en testen van een nieuwe aanpak voor het voorbereiden van grote werkzaamheden met hijskranen en vervoer. Dit zorgt voor minder veiligheidsrisico’s bij groot of ingewikkeld onderhoud aan apparatuur en bij het vervangen van onderdelen. Dit project richt zich op vier concrete subdoelen: 

 1. verbeteren van de veiligheidscultuur op de raakvlakken tussen verschillende bedrijven;
 2. maken van goede afspraken tussen betrokkenen in het werkveld over zich samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en goed beheersen van relevante veiligheidsaspecten;
 3. op afstand monitoren met slimme sensoren;
 4. verhogen van de kennis van bedrijven.

Aanpak

Mammoet, Shell en Tata Steel werken in dit project actief samen. VOMI is betrokken bij de kennisdeling en organiseert workshops over training en veiligheid binnen de petrochemie. Met deze trainingen en opleidingen kunnen bedrijven oefenen met de voorbereiding van projecten zonder dat er gevaar voor de omgeving ontstaat. 

Daarnaast ontwikkelt deze Safety Deal samen met de betrokken partijen een nieuwe aanpak met beslismodellen. Hiermee kunnen bedrijven beter beslissingen te nemen over onderhoudsinvesteringen en makkelijker samenwerkingen aangaan. Verder voeren de projectpartners samen een veiligheidsstudie uit. Hiermee onderzoeken ze hoe een betere voorbereiding van ingewikkelde bouwwerken en hijswerkzaamheden echt zorgt voor betere milieubescherming en veiligheid. Hiervoor voeren ze meerdere proefprojecten uit. 
De Safety Deal bestaat uit vijf werkpakketten: 

 1. Inventariseren van de mate van aansluiting bij bestaande processen en de inzet van nieuwe hijs- en transportoplossingen die de omgevingsveiligheid verhogen.
 2. Samenstellen van simulatie- en oefenapplicaties voor Brzo-deelnemers.
 3. Valideren van deze simulatie en de gebruikte randvoorwaarden ten opzichte van het werk in de praktijk.
 4. Delen van kennis met andere bedrijven in het Brzo-werkgebied.
 5. Projectleiding en evaluatie. 

De nieuwe aanpak zal breed ingezet worden voor het plannen, oefenen en begeleiden van complexe hijs- en transportwerkzaamheden op bedrijfsterreinen van Brzo-bedrijven. De Safety Deal levert de volgende resultaten op:

 • Risicovolle bedrijven kunnen technische hulpmiddelen toepassen, begrijpen de regels en kennen de eisen en voorwaarden van andere betrokken partijen. 
 • Een digitale omgeving waarin Brzo-bedrijven de nieuwe aanpak kunnen oefenen. 
 • Gevalideerde programma’s inclusief benoeming van de oefenomgeving, voorwaarden en regels die hiervoor nodig zijn.
 • Artikelen over het Safety Deal samenwerkingsproject, bijeenkomsten om kennis te delen en een plan met alle stappen die nodig zijn voor veilige en robuuste oplossingen bij Brzo-bedrijven.
 • Eindrapportage met bevindingen, aanbevelingen, leerpunten en bijvangsten.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221020

Toegezegde subsidie
€ 342.963  

Projectperiode
maart 2021 – september 2022

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
milieustudie (C) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
Mammoet Holding B.V.

Projectdeelnemers

 • Shell Nederland Chemie B.V.
 • Tata Steel IJmuiden B.V.

Contact
Contactpersoon: Niek.Bezuijen  
E-mailadres: Niek.Bezuijen@Mammoet.com  
Telefoonnummer: 06 1160 2930 

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?