Safety Deal Eemsdelta (2019)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
3 augustus 2020

Deze Safety Deal versterkt de omgevingsveiligheid in de industrie- en havengebieden van de regio Eemsdelta. Veiligheidszorg en brandweerzorg zullen worden verbeterd door regionale publiek-private samenwerking met een proactieve en slagvaardige veiligheidsorganisatie.

Samenvatting project

Aanleiding

Het industriegebied Oosterhorn maakt onderdeel uit van de regio Eemsdelta. Een gebied met twee snel ontwikkelende havens- en industriegebieden van nationale betekenis. Ook wordt hier hard gewerkt aan de energie- en grondstoffentransitie. Chemie Park Delfzijl (CPD) beslaat circa 20% van de totale oppervlakte van het industriegebied Oosterhorn. Binnen CPD is versterking van de omgevingsveiligheid goed georganiseerd.  
De bedrijven op Oosterhorn buiten CPD en in de Eemshaven zouden ook graag willen deelnemen aan een goed georganiseerd publiek-privaat veiligheidsnetwerk. Nu werken ze op veiligheidsgebied nog onafhankelijk van elkaar en van CPD. Ervaringen in andere regio’s in Nederland laten zien, dat  publiek-private samenwerking het veiligheidsniveau in industriële clusters aanzienlijk kan verhogen. Daarnaast is met de nieuwe Omgevingswet een regionale aanpak voor veiligheid zeer gewenst.

Doel

Het structureel versterken van de omgevingsveiligheid in de industrie- en havengebieden van de regio Eemsdelta. Met een gebiedsgerichte verkenning en benutting van publiek-private samenwerkingskansen wordt de verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties voortvarend opgepakt. Professionelere samenwerkingsvormen en samenwerking met belangrijke ketenpartijen zoals de Veiligheidsregio Groningen en diverse dienstverleners worden in de praktijk getest. Dit zal zorgen voor draagvlak voor regionale publiek-private samenwerking met een proactieve en slagvaardige veiligheidsorganisatie. In meerdere pilots wordt onderzocht hoe incidenten voorkomen of kleiner gehouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door kennis en vaardigheden beter onderling te delen en samen te oefenen.

Aanpak

De Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports en enkele andere bedrijven hebben het initiatief genomen voor deze Safety Deal. Samen met de regionale overheid en andere organisaties in de regio Eemsdelta willen ze een aantal concrete veiligheidsstappen zetten. Voor structurele verhoging van de veiligheidszorg en brandweerzorg is professionele samenwerking tussen bedrijven en overheid cruciaal.

De aanpak bestaat uit twee hoofdonderdelen: professionaliseren van de veiligheidsorganisatie en samenwerking via samen doen.

Professionaliseren van de veiligheidsorganisatie

In de Eemsdelta zijn twee veiligheidsoverleggen: Externe Veiligheid Oosterhorn en de SBE-Werkgroep Veiligheid. In deze Safety Deal wordt onderzocht hoe een verdere professionalisering van de regionale samenwerking in de Eemsdelta vorm moet krijgen.

 • Professionalisering van de veiligheidsorganisatie via verbetering van de regionale cluster- en ketensamenwerking;
 • Uitwerken van een regionaal business veiligheidsmodel;
 • Uitwerken van inhoudelijke samenwerking op het gebied van kennis, communicatie, preventie, repressie, services en materialen.

Samenwerking via samen doen

Naast het verbeteren van de organisatie staat het daadwerkelijk samen met elkaar doen centraal in de aanpak. De samenwerking bestaat uit een mix van preventieve en repressieve activiteiten:

a. Preventief (voorkomen van incidenten):

 • Incidentcommunicatie, omgevingscommunicatie;
 • Multidisciplinaire evaluatie;
 • Training van de bedrijfsnoodorganisatie;
 • Planning en coördinatie;
 • Communicatie;
 • Gezamenlijk oefeningen;
 • Consultancy ondersteuning bij industriële veiligheid en compliance vraagstukken.

b. Repressief (beperken van effecten van incidenten):

 • Versnelling van de repressieve inzet via extra materieel, een regionaal samenwerkingsnetwerk of nog meer samenwerking tussen publieke en private brandweerzorg.

Door het kennis- en uitvoeringsniveau van preventie te verhogen zal het aantal en de ernst van incidenten afnemen. Verkorten van de opkomsttijd door de brandweer vergroot de bestrijdingsmogelijkheden en kan daardoor zorgen voor het klein houden van veiligheidsincidenten. Dit leidt tot een vergroting van de veiligheidsbeleving in de woonomgeving rond de chemieclusters in de regio Eemsdelta.

De Safety Deal zal de volgende resultaten opleveren:

 • een regionale aanpak met proactieve samenwerking en een slagvaardige veiligheidsorganisatie;
 • meer en intensievere regionale samenwerking en kennisdeling over veiligheid tussen bedrijven onderling en tussen publieke en private veiligheidszorg en brandweerzorg;
 • adequater voorkomen van incidenten en beperken van de schadelijke gevolgen van incidenten;
 • betere veiligheidsprestaties van de chemieclusters in de Eemsdelta ook bij de geplande grootschalige productie en distributie van groene waterstof;
 • een regionaal voorbeeld voor en kennisuitwisseling met andere chemieclusters in Nederland;
 • een jaarlijks symposium over (brand)veiligheid. Georganiseerd voor het management van alle bedrijven en de publieke brandweerzorg in de regio Eemsdelta.

Algemene informatie project

Projectcode    
SVO219001

Toegezegde subsidie
€ 500.000

Projectperiode
september 2020 - augustus 2022

Samenwerkingsverband
clustersamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Groningen Seaports N.V.

Projectdeelnemers

 • Nouryon Industrial Chemicals B.V.
 • Evonik Peroxide Netherlands B.V.
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
 • EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
 • Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)       
 • Falck B.V.

Contact
Contactpersoon: Gordana Grbavci
E-mailadres: g.grbavci@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: 06 5494 6672

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?