Structuur Ontwikkeling Veiligheidscultuur - SON (2020)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
17 juni 2021

Deze Safety Deal richt zich op het verbeteren van de veiligheidscultuur bij Brzo-bedrijven. Daarbij spelen veilig ‘doen’ en veilig ‘zijn’ een belangrijke rol. De daarvoor ontwikkelde methode zal breed toepasbaar zijn.

Samenvatting project

Aanleiding

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen willen graag de veiligheid in hun productie- en distributieketen verder verhogen. Ze zijn daarom actief op zoek naar methoden die het gezamenlijke veiligheidsbewustzijn van hun medewerkers structureel verbeteren.
Individuele medewerkers en teams die in afhankelijkheid van elkaar veiligheidsbeslissingen nemen, moeten niet alleen op elkaar kunnen vertrouwen. Ze moeten elkaar ook scherp houden. Dat betekent, dat bij de samenstelling van teams de onderlinge samenhang en het stimuleren en versterken daarvan van groot belang zijn. Dit kan voorkomen, dat bij verkeerde beslissingen de gevolgen rampzalig uitpakken en leiden tot veiligheidsincidenten.
Na een veiligheidsincident in 2012 bij één van de leden van de Vereniging van Onafhankelijke TankOpslagBedrijven (VOTOB) is het roer volledig omgegaan in de tankopslagsector. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Safety Maturity Tool (SMT) om de veiligheidssituatie bij de VOTOB-bedrijven structureel te verbeteren. Hiermee controleren de opslagbedrijven jaarlijks een groot aantal technische en sociale aandachtspunten op veiligheid. Ook maken de SMT-bevindingen helder welke veiligheidsverbeteringen nog nodig zijn. Jaarlijks maken de VOTOB-bedrijven aan de hand van de SMT-resultaten twee verbeterplannen. Een specifiek plan voor het eigen bedrijf en een gezamenlijk plan voor de VOTOB-branche met algemene verbeteracties. In het verbeterplan van de VOTOB is de komende jaren extra aandacht voor het leren van en met anderen en het verbeteren van de veiligheidscultuur. Het resultaat is de uitwerking van de Safety Deal SON. Hierin is extra aandacht voor psychosociale veiligheid als randvoorwaarde voor een stabiele veiligheidscultuur.

Doel

Het ontwikkelen en testen van een praktische methode in aanvulling op SMT waarmee de veiligheidscultuur in een steeds veranderende omgevingssituatie verbeterd en onderhouden kan worden. De kern van veiligheidscultuur is het veiligheidsgevoel. Dat betekent, dat kennis over het gevoel veilig te zijn van groot belang is. Met deze Safety Deal wil de tankopslagsector samen met de PV-installatiesector aantonen dat veiligheid geen grenzen kent en dat samenwerken loont. Met als verwachte uitkomst, dat het borgen van de psychosociale veiligheid de doorslaggevende randvoorwaarde is voor een structurele verbetering van de veiligheidscultuur.

Aanpak

Deze Safety Deal werkt aan een koppeling tussen veilig ‘doen’ en veilig ‘zijn’. De veiligheidscultuur verbetert door in de sociale teamstructuur gezamenlijk zekerheden te stimuleren, te organiseren en te waarborgen. De psychosociale veiligheid stopt niet bij de organisatie en teams, maar gaat verder. Om veilig te kunnen werken en zich veilig en geborgen te voelen, moeten medewerkers zich bewust zijn van hun eigen rol en functioneren in het grotere geheel. Pas dan kan verantwoordelijkheid genomen worden voor het eigen handelen en de activiteiten van collega’s binnen het bedrijf en van ketenpartners daarbuiten.

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd:

 • opstellen van uitvoeringsplan;
 • samenstellen van stuurgroep, projectgroep en werkgroepen;
 • verkenning van methoden en aangrijpingspunten;
 • inventarisatie van behoeften en randvoorwaarden;
 • uitwerken van de verkenning in een praktische methode;
 • testen van de ontwikkelde methode in de praktijk;
 • evaluatie van de geteste methode.

Alle bovenstaande activiteiten zijn bovenwettelijk. In eerste instantie zal de veiligheidscultuur verbeterd worden bij de bedrijven die betrokken zijn bij dit project. En vervolgens bij andere bedrijven in de VOTOB-branche en in andere sectoren met risicovolle processen. Deze aanpak kan breed worden toegepast bij de ontwikkeling van een stabiele veiligheidscultuur in bedrijven en organisaties. Deze Safety Deal levert inhoudelijke kennis en ervaringen op over hoe deze methode effectief georganiseerd en gefaciliteerd kan worden.
Bij de deelnemende bedrijven zal de verbetering van de veiligheidscultuur dankzij deze Safety Deal voelbaar en merkbaar zijn in verbeterde veiligheidsprestaties. Ook zal deze Safety Deal een positief effect hebben op de onderlinge branche- en ketensamenwerking voor veiligheid. 

Algemene informatie project

Projectcode
SVO220011

Toegezegde subsidie   
€ 305.775 

Projectperiode
oktober 2020 – mei 2022

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema’s   

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • transparante sector
 • hoogwaardige kennis   

Penvoerder
Learning & Development Academy B.V.

Projectdeelnemers

 • Groen Leven B.V.
 • Verbont B.V.
 • VOTOB
 • Sujo Bouw en Infra B.V.
 • Koole Tankstorage Botlek B.V.
 • Vesta Terminal Flushing B.V.

Contact
Contactpersoon: Anne Verbeeck
E-mailadres: anne@lnda.nl
Telefoonnummer: 06 2707 0447

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?