VakQundig: Qualiteit in veiligheid (2020)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
23 juni 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt een maatwerkmethode voor het verbeteren van de veiligheidscultuur bij risicorelevante bedrijven in de Brzo-keten en test deze methode bij meerdere bedrijven.

Samenvatting project

Aanleiding

Nog te vaak is het veiligheidsbewustzijn van onvoldoende niveau bij risicorelevante bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren of opslaan. Ook blijkt de aangeleerde aanpak uit trainingen snel weg te zakken. Dit komt, omdat de incidentele of periodieke trainingen vooral buiten de eigen werkomgeving gegeven worden.
Wettelijke regelingen geven aan welk acties verplicht zijn om veiligheidsrisico’s te verkleinen. In de praktijk blijken de wettelijke verplichtingen onvoldoende stimulerend om echt aan veiligheid te werken. Motivatie en bezieling van binnenuit ontbreken als beweegreden om daadwerkelijk de veiligheidscultuur te verbeteren. Voor een goede veiligheidscultuur zijn juist ontsluiting van kennis van individuele medewerkers voor de gehele organisatie van belang inclusief borging van het geleerde tijdens trainingen. Daarbij gaat het om drie onderdelen: draagvlak, zichtbaarheid en alertheid. Wanneer deze drie randvoorwaarden niet op orde zijn, kan er geen goede veiligheidscultuur ontstaan.

Doel

Het invoeren en borgen van een organisatie brede en op de situatie afgestemde methode om medewerkers en management regelmatig op aanwezige kennis en kunde van omgevingsveiligheid te bevragen. Daarnaast worden ze uitgedaagd risicovolle situaties te signaleren. Dit vergroot de collectieve veiligheidskennis binnen de logistieke schakels van de Brzo-keten. Verder verhoogt dit het veiligheidsbewustzijn en verbetert dit de veiligheidscultuur. Vertaald in gedrag zorgt dit voor “Veilig en Verantwoord Werken”.

Aanpak

Deze VakQundig Safety Deal ontwikkelt een maatwerkmethode om de veiligheidscultuur te verbeteren en test deze aanpak bij twee risicobedrijven. De aanpak bestaat uit:

 • het vergroten van draagvlak voor de veiligheidsstructuur binnen alle niveaus van de organisatie;
 • het concreet en op maat maken van trainingsscenario’s;
 • het volledig beschikbaar en inzichtelijk maken van de aanwezige kennis in de organisatie;
 • het scherp en alert houden van medewerkers door ze regelmatig in de eigen werkomgeving te bevragen en uit te dagen.

Dit versterkt de ontsluiting, overdracht en borging van veiligheidskennis en veilig gedrag binnen de organisatie. De aanwezige kennis wordt hierdoor laagdrempelig gedeeld met collega’s en toegepast in de praktijk.

Centraal in deze aanpak staan “blended learning” kennisdeling en -borging die online en fysiek leren combineren. Mobiele applicaties zorgen voor laagdrempelige kennisdeling tussen collega’s. Praktijktraining houdt medewerkers alert door regelmatig werkzaamheden waarmee de medewerker op dat moment bezig is te toetsen op veiligheid.

De Safety Deal bestaat uit 5 werkpakketten. In werkpakket 1 wordt de aanpak uitgewerkt op basis van de principes van “Just Culture”, “Ambitie document Veiligheid” en “Bewust omgaan met veiligheid”. Werkpakket 2 gaat over het daadwerkelijk samenstellen van de “blended learning” methodiek van informeel en formeel leren. In werkpakket 3 wordt het ICT-platform ontworpen en uitgerold. In werkpakket 4 testen SCS en Sillevis de methodiek, waarna een evaluatie volgt en verbetering van de aanpak. Werkpakket 5 richt zich op het breder toepassen van informeel en formeel leren in de logistieke Brzo-keten.

Deze Safety Deal zal laten zien, dat de maatwerkaanpak meetbaar tot concrete veiligheidsresultaten leidt. Dit maakt de resultaten van de VakQundig methode aantrekkelijk voor andere partijen. De afstemming met organisaties als Omgevingsdienst DCMR en Inspectie SZW zorgt ervoor, dat de VakQundig aanpak meer draagvlak krijgt binnen de bedrijven. Ook de betrokkenheid van de Universiteit Utrecht draagt hieraan bij. De effecten van de VakQundig Safety Deal op veiligheidsgedrag van medewerkers worden wetenschappelijk onderbouwd. Dit helpt het management bij de verbetering van de veiligheidscultuur binnen hun bedrijf en in de Brzo-keten.

Voor meer informatie over deze aanpak kunt u ook de website www.vakqundig.nl raadplegen of via deze site contact opnemen met de Safety Deal projectdeelnemers.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO220013
    
Toegezegde subsidie
€ 450.445

Projectperiode
september 2020 - augustus 2022

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • hoogwaardige kennis  

Penvoerder
Neo Software B.V.

Projectdeelnemers

 • Risk Management Control B.V.
 • Sillevis B.V.
 • Special Cargo Services B.V.
 • Universiteit Utrecht

Contact
Contactpersoon: Jan Fraanje
E-mailadres: j.fraanje@neo-software.nl
Telefoonnummer: 06 2505 5001
www.vakqundig.nl

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?