VBS Adapter (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

Deze Safety Deal ontwikkelt een standaard voor het onderling vergelijken van veiligheidsprestaties en het delen van kennis over veiligheidsbeheersystemen tussen bedrijven en sectoren.

Samenvatting project

Aanleiding

De Nederlandse industrie wil haar veiligheidsinspanningen en -prestaties onderling kunnen vergelijken om van elkaar te leren. Hoe doe ik het ten opzichte van andere bedrijven? Wát doe ik anders en wat zou ik beter kunnen doen? Een pragmatisch standaard vergelijkingssysteem voor BRZO-bedrijven zou daarbij helpen.

Doel

Het ontwikkelen van een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) Adapter voor het delen van veiligheidskennis. De VBS-Adapter geeft inzicht in de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Subdoel is het ontwikkelen van een VBS-Adapter standaard voor het onderling vergelijken van de prestaties.

Aanpak

VBS wordt omschreven als het geheel van mensen, middelen en procedures om de veiligheid te managen. In de petrochemische industrie is VBS verplicht voor alle BRZO-bedrijven. De eisen zijn gericht op het WAT en niet op het HOE. Dat betekent, dat ieder bedrijf in principe zelf kan bepalen hoe het systeem ondersteund wordt. In de praktijk zijn er daardoor veel oplossingen. Dit belemmert het onderling vergelijken van veiligheidsinspanningen en -prestaties en de uitwisseling van veiligheidskennis. Pogingen om iedereen op eenzelfde manier te laten werken zijn in het verleden gestrand vanwege eigen voorkeuren. Bij het ontwikkelen van de VBS-Adapter is hier rekening mee gehouden. Een adapter die de bestaande variatie respecteert en de uitkomsten vertaald naar een algemene standaard. De adapter sluit aan op de VBS-criteria en -schema’s. Uit ervaring blijkt, dat de bestaande systemen als volgt zijn in te delen:

  • de hardware, mindware en software;
  • de ontwikkelingsfasen;
  • de relatie tussen beide onderdelen.

De VBS-Adapter benoemt per ontwikkelingsfase de kenmerken van de hardware, mindware en software. Niet alles zal tot een standaard te herleiden zijn, maar voor een algemene vergelijking is het voldoende. De VBS-Adapter wordt dus in de eerste plaats ontwikkeld als een algemene standaard om veiligheidsbeheersmaatregelen in te delen. En in de tweede plaats als een vergelijkingsinstrument om de uitkomsten uniform te vergelijken. Hierdoor kunnen bedrijven en branches van elkaar leren op basis van uniforme of vergelijkbare resultaten.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180016

Toegezegde subsidie
€ 166.926

Projectperiode
februari 2019 – februari 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema's

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemers

  • Tata Steel IJmuiden B.V.
  • Vereniging van Onafhankelijke Tankopslag Bedrijven (VOTOB)

Contactpersoon: Paul Rocchi
E-mailadres: info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer: 06 4612 0100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?