Veiligheid Voorop - integraal, verbindend en complementair (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

In deze Safety Deal werken dertig partijen samen aan grootschalige toepassing van bestaande en nieuwe veiligheidsoplossingen door bedrijven met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Samenvatting project

Aanleiding

Na de brand bij Chemiepack in 2011 heeft de (petro)chemische industrie het programma Veiligheid Voorop (VV) opgesteld. Daarin wordt door onderlinge openheid en intensieve samenwerking de veiligheid van de sector vergroot. Vanaf 2019 richt het programma VV zich op het netwerk van (petro)chemische  bedrijven  en op het samenwerken aan veiligheid. Een cruciale factor daarbij is de medewerker en zijn gedrag. Daarnaast heeft de industriesector besloten het programma onder te brengen in een zelfstandige stichting. De industrie heeft daarmee de regie verder naar zich toegetrokken.  De Stichting Veiligheid Voorop (SVV) richt zich op de uitvoering van maatregelen om de veiligheidsprestaties te verbeteren. Ze sluiten daarbij aan op de praktijk van haar brancheleden en bedrijven met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Doel

Faciliteren en organiseren dat risicovolle bedrijven met gevaarlijke stoffen de bestaande en nieuwe veiligheidsoplossingen waar mogelijk toepassen. Het menselijk gedrag staat daarbij centraal. Een cultuur waarin veiligheid voorop staat floreert bij de gratie van onderling vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. De combinatie van sociale veiligheidsinnovatie gekoppeld aan technische innovaties zal de veiligheidsprestaties van de industriële BRZO-sector in Nederland verbeteren. Het SVV-project richt zich op veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en veilige bedrijventerreinen en clusters. Bij het project gaat het om vier thematische pijlers:

 1. betrokken leiderschap: naast de rol van het management bij het faciliteren en borgen van een effectieve veiligheidscultuur gaat dit juist ook over het bevorderen van persoonlijk leiderschap van iedere individuele werknemer op de werkvloer.
 2. excellente veiligheidsbeheerssystemen (VBS): een VBS legt de afspraken, taken en verantwoordelijkheden vast om de veiligheid te borgen op het gebied van techniek, organisatie en cultuur. Het VBS is een belangrijk hulpmiddel om de prestaties continu te verbeteren. Deze pijler is ook gekoppeld aan de regionale veiligheidsketen (zie subdoelen 3 en 4).
 3. veiligheid in de keten: het bevorderen van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid met behulp van klantbeoordelingssystemen.
 4. Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN’s): uitwisselen van kennis en ervaringen op regionaal en lokaal niveau om gezamenlijk de integrale veiligheid te borgen en waar mogelijk naar een hoger plan te tillen. Het uitwisselen en leren van elkaar is essentieel om de veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren.

Aanpak

De SVV treedt op als verbindende partij voor de veiligheid van BRZO-bedrijven en de BRZO-keten. Dit is mogelijk, omdat de SVV een landelijk dekkend netwerk van branches, beroepsverenigingen en sector belangenverenigingen in de (petro)chemische industrie omvat. De faciliterende en verbindende activiteiten van SVV programma dragen bij aan het gezamenlijk verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties. Het motto van de komende jaren luidt: van veiligheid voorop naar vóór op veiligheid. De SVV is hierbij ook ‘linking pin’ met het Programma Duurzame Veiligheid 2030 en de Safety Delta Nederland waarin Nederlandse overheden, industrie, wetenschap en kennisinstituten samenwerken aan de veiligste (petro)chemische sector ter wereld.
In de komende programmaperiode van SVV ligt de focus op het verder verstevigen en bestendigen van het samenhangende netwerk. Dit vindt plaats door effectieve bundeling en toepassing van kennis, kunde en ervaring op het gebied van veiligheid. Inzet is het verder aanjagen van onderlinge uitwisseling van 'best practices' en het organiseren van effectieve samenwerking om win-win veiligheidsoplossingen in de sector te realiseren. Dat betekent een groter bereik van betrokken bedrijven en een hoger veiligheidsniveau uitgedrukt in erkende prestatie-indicatoren.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180015

Toegezegde subsidie
€ 412.288

Projectperiode
maart 2019 – maart 2021

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype 
opleiding (B)

Projectthema's

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemers

 • Tata Steel IJmuiden B.V.
 • Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.
 • Boskalis International B.V.    
 • Dow Benelux B.V.
 • Shell International B.V.
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB)
 • Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)
 • Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)
 • Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP)
 • Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)
 • Stichting NPAL
 • Deltalinqs
 • Limburgse werkgeversvereniging
 • VNO NCW Midden
 • VNO NCW Brabant Zeeland
 • Branchevereniging van Dienstverlenende Ondernemers ten behoeve van de Procesindustrie (VOMI)
 • Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO)
 • Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)
 • Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV)
 • World Class Maintenance (WCM)
 • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
 • Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN)
 • Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN-Schuttevaer)
 • Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN)
 • Vereniging Afvalbedrijven (VA)
 • Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE)
 • Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)
 • Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Contactpersoon: Leantine Mulder
E-mailadres: info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer: 06 2717 3566

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?