Veiligheidsaspecten en toepassing waterstof (2022)

Gepubliceerd op:
17 augustus 2023

Deze Safety Deal ontwikkelt een best practice voor bedrijven die groene waterstof maken, opslaan, vervoeren of gebruiken. De best practice biedt hulp bij het veilig werken met waterstof in deze keten.

Samenvatting project

Aanleiding

Vanwege de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen neemt het gebruik van groene waterstof in de samenleving sterk toe. Daarmee nemen ook de gevaren toe bij bedrijven die groene waterstof maken, opslaan, vervoeren of gebruiken. Wat zijn de gevolgen hiervan op de omgevings-veiligheid? Is bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen veilig met een vrachtwagen die op waterstof rijdt? Vijf projectdeelnemers willen samen alle veiligheidsrisico’s voor de omgeving in kaart brengen. Zo willen ze er achter komen wat er precies mis kan gaan bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen door vrachtwagens die rijden op waterstof. Ook willen ze samen onderzoeken wat er moet gebeuren als het mis gaat. En vooral wat er verbeterd kan worden om onveilige situaties te voorkomen.

Doel

Het versterken van de omgevingsveiligheid door de ontwikkeling en toetsing van een best practice voor bedrijven die groene waterstof maken, opslaan, vervoeren of gebruiken. Daarvoor worden de veiligheidsrisico’s van het werken met waterstof op steeds meer plekken in de Nederlandse samenleving onderzocht en in kaart gebracht. Maatregelen worden uitgewerkt en tips worden gegeven voor het veilig werken met waterstof in de logistieke keten.

Aanpak

De vijf projectdeelnemers hebben elkaar gevonden, omdat ze de juiste ervaring en kennis hebben. Ook vinden ze het belangrijk, dat er veilig omgegaan wordt met groene waterstof in de logistiek. Dit zorgt ervoor, dat ze een goed beeld hebben van alle toepassingsmogelijkheden van groene waterstof en de veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Daarnaast versterkt deze Safety Deal de samenwerking tussen alle bedrijven die te maken hebben met groene waterstof.

VNCW is penvoerder van het samenwerkingsverband en leidt het project. Het projectplan omvat de volgende drie fasen:

  1. Onderzoeken op welke manieren en waar groene waterstof wordt gebruikt in de logistiek en wat daarvan de veiligheidsrisico’s zijn.
  2. Ontwikkelen en testen van een complete toolbox met best practice, folders en filmpjes. De toolbox moet een heldere structuur hebben en praktische handvatten bieden voor het veilig gebruiken van groene waterstof.
  3. Delen van kennis via o.a. VNCW website, chemiebank en een te ontwikkelen internationale website www.hydrogenlink.eu die zich specifiek op de chemische logistiek zal richten. Zodat iedereen van elkaar kan leren over het veilig omgaan met groene waterstof in de logistiek.

De toolbox biedt pragmatische oplossingen voor het beheersen van veiligheidsrisico’s die zich kunnen voordoen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door vrachtwagen die op waterstof rijden. Hiermee speelt deze Safety Deal proactief in op de aanpak van nieuwe veiligheidsrisico’s die te maken hebben met de overgang van fossiele naar duurzame energie. Dit draagt sterk bij aan het veilig halen van de klimaatdoelen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222013

Toegezegde subsidie
€ 120.804

Projectperiode
april 2023 – april 2024

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • transparante sector
  • hoogwaardige kennis          

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

  • De Graaf Logistics B.V.
  • Albert Riksen B.V.
  • TNO
  • Anneen B.V.

Contact
Contactpersonen: B. Snijder
E-mailadressen: BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer: 084-8698100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?