Verkenning versterking zelfreinigend vermogen BRZO-sector (2019)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
28 juli 2020

Deze Safety Deal kijkt naar mogelijkheden om de drempel te verlagen voor de melding van onveilige situaties. Ook wordt het draagvlak in de BRZO-sector voor een veiligheidsmeldpunt verkend.

Samenvatting project

Aanleiding

Veiligheid en onderling vertrouwen gaan hand in hand. Openheid over veiligheidsprestaties en het leren van incidenten, zie ook Safety Deal "Leren van incidenten" uit 2017 [SVO170004], dragen bij aan het zelfreinigend vermogen van de BRZO-sector. In 2016 hebben de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een oproep gedaan aan de chemische industrie om het begrip ketenverantwoordelijkheid verder in te vullen, zie publicatie 1 en publicatie 2. Tegen die achtergrond zal verkend worden onder welke omstandigheden onveilige situaties of zaken die niet goed gaan, vaker worden gemeld.

Doel

Het bepalen of een industriebrede vertrouwenspersoon in combinatie met een veiligheidscollege in het leven moet worden geroepen om de drempel te verlagen voor de melding van onveilige situaties.
Binnen de chemieketen kan er sprake zijn van een onveilige situatie. Het is mogelijk, dat een persoon deze geconstateerde situatie niet wil aankaarten bij het BRZO-bedrijf. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat hij bang is om te worden ontslagen of om een belangrijke klant te verliezen. Voor die gevallen wordt overwogen een centraal punt te creëren, waar mensen in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen bij een vertrouwenspersoon. Na overleg met de vertrouwenspersoon, kan de melder ervoor kiezen om de melding door te geleiden aan het Veiligheidscollege. Het Veiligheidscollege bestaat uit experts van verschillende achtergronden en doet onderzoek naar de melding. Daarbij is de insteek om in geval van een onveilige situatie de helpende hand te bieden aan het bedrijf bij het wegnemen daarvan. Voorbeelden uit andere sectoren laten zien, dat een dergelijk meldpunt het onderling vertrouwen en de veiligheid bij bedrijven positief kan beïnvloeden.

Aanpak

Het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP), Stichting Veiligheid Voorop (SVV) en een groot aantal bedrijven ondersteunen dit samenwerkingsproject. VHCP neemt het voortouw en maakt gebruik van de inzet, de expertise en het netwerk van SVV. Gezamenlijk wordt verkend welke meldpuntoplossingen er al bestaan, zowel binnen als buiten de BRZO-sector. Aan de voor- en nadelen van een sectormeldpunt zal specifiek aandacht worden besteed.

Dit project brengt de voor- en nadelen van een laagdrempelig meldpunt in de BRZO-sector in kaart. Er wordt ook gekeken naar het draagvlak voor het idee binnen de BRZO-sector. Tevens wordt verkend hoe een dergelijk meldpunt zou kunnen worden ingericht. Het onderzoek bestaat uit:

  • literatuuronderzoek;
  • interviews en gesprekken met bedrijven en brancheorganisaties;
  • uitwerken en toetsen van een voorstel voor een sectormeldpunt.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO219002   

Toegezegde subsidie
€ 113.394

Projectperiode
december 2019 – december 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s   

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • transparante sector
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 
  • hoogwaardige kennis

Penvoerder
Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VCHP)

Projectdeelnemers

  • Vivochem B.V.
  • Stichting Veiligheid Voorop

Contact
Contactpersoon: Willem van Lanschot
E-mailadres: VHCP@VHCP.nl
Telefoonnummer: (070) 75 03 100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?