Verkenning vernieuwend toezicht (2018)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
18 februari 2020

Deze Safety Deal verkent mogelijkheden van vernieuwend toezicht met een balans tussen intern bedrijfstoezicht en extern overheidstoezicht. Dit gebeurt namens de stuurgroep van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Samenvatting project

Aanleiding

Zowel de overheid als de (petro)chemische industrie hebben in de afgelopen jaren een groot aantal initiatieven genomen ter verbetering van de veiligheidsprestaties van de bedrijven. Daarbij is ook aandacht besteed aan de effecten van naleving en toezicht op de veiligheidsprestaties. Ook is gekeken naar mogelijkheden van vernieuwend toezicht. Op basis hiervan is de gezamenlijke publiek-private behoefte ontstaan aan een nadere verkenning van wat vernieuwend toezicht zou kunnen opleveren voor beide kanten. De verkenning is gericht op het vinden van een balans tussen intern (“horizontaal”) toezicht en extern (“verticaal”) overheidstoezicht. Naast het borgen van de veiligheidsprestaties wordt hiermee ook beoogd, dat het vertrouwen tussen de overheid en de industrie duurzaam hersteld wordt.

Doel

Het treffen van alle voorbereidingen voor het verkrijgen van breed draagvlak voor de uitvoering van fase 2 van de verkenning van de benefits van vernieuwend toezicht. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Analyse van de oorzaken die hebben geleid tot het huidige wantrouwen tussen overheid en industrie.
2. Inventarisatie van alle publieke en private initiatieven en hun aanknopingspunten voor "vernieuwend toezicht”.
3. Afstemming met betrokken publieke en private partijen over hun verwachtingen, de scope en de agenda van de verkenning en de verwachte inzet van uren.
4. Ondertekening van de machtigingsformulieren en de samenwerkingsovereenkomst door de beoogde projectdeelnemers van het SVO vervolgvoorstel.
5. Indiening van SVO subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase 2 van de verkenning.

Aanpak

Vanuit zowel de overheid als de industrie bestaat de wens om te komen tot een meer gebalanceerde en onderling afgestemde vorm van toezicht. Dit komt mede voort uit meerdere individuele initiatieven bij de overheid en de industrie op het gebied van toezicht op de BRZO-bedrijven. Via de stuurgroep van het programma Duurzame Veiligheid 2030 beogen overheid, industrie en wetenschap om deze initiatieven bij elkaar te brengen en te komen met voorstellen voor vernieuwende toezichtvormen. Voor een breed gedragen verkenning stellen de initiatiefnemers een project voor dat uit twee fasen bestaat. De huidige fase 1 betreft het voorbereiden van de verkenning en fase 2 betreft het uitvoeren van de verkenning. Deze splitsing is nodig vanwege het grote aantal publieke en private deelnemende partijen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180017

Toegezegde subsidie   
€ 29.640

Projectperiode
oktober 2019 – januari 2020

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema
veiligheidscultuur 

Penvoerder 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) namens de stuurgroep Programma Duurzame Veiligheid 2030

Projectdeelnemers  

  • Air Fuel Supply B.V.
  • Shell Nederland Raffinaderij B.V.
  • LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F

Contactpersoon: Peter Bareman
E-mailadres: Bareman@vnci.nl
Telefoonnummer: 06 3492 4872

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?