Versterken omgevingsveiligheid door noodprocedures voor Lithium batterijen (2022)

Gepubliceerd op:
17 augustus 2023

Deze Safety Deal ontwikkelt een best practice voor risicovolle bedrijven die lithium batterijen gebruiken of opslaan. Noodprocedures worden uitgewerkt om veiligheidsincidenten met lithium batterijen zo goed mogelijk te beheersen.

Samenvatting project

Aanleiding

De overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen vindt op steeds meer plekken in de samenleving plaats. Ook zorgt het toenemende aanbod van groene stroom ervoor, dat steeds meer processen in de chemische industrie elektrisch worden uitgevoerd. Verder is er mede hierdoor een groeiende behoefte om groene stroom op te slaan. Hierdoor neemt niet alleen het gebruik van kleine en grote lithium batterijen door heel Nederland toe. Ook komen veiligheidsincidenten en andere gevaren die deze batterijen met zich meebrengen steeds vaker voor, ook bij risicovolle productie- en opslagbedrijven. Het is dus belangrijk dat bedrijfsmedewerkers en brandweerpersoneel weten hoe zij tijdig en adequaat moeten handelen bij incidenten met lithium batterijen. Bijvoorbeeld wanneer lithium batterijen uit zichzelf ontbranden. Toch is het voor hen vaak niet duidelijk hoe zij dit soort branden goed en veilig kunnen bestrijden en wat ze moeten doen als de brand onder controle is of lijkt te zijn. Ook de concept versie van de PGS37-2 maakt onvoldoende duidelijk welke maatregelen dan genomen zouden moeten worden. Daarnaast is er is een gemis aan praktische kennis om het incident klein te houden en vervolgschade te beperken.

Doel

Het ontwikkelen van een best practice met een bruikbare aanpak om noodsituaties met lithium batterijen in de praktijk beter te beheersen en zo mogelijk te voorkomen. Zeven projectdeelnemers werken samen noodprocedures en maatregelen uit om veilig te kunnen handelen bij incidenten met lithium batterijen en om zo mogelijk domino-effecten te voorkomen. De effectiviteit van preventieve en repressieve maatregelen wordt hierbij ook in onderlinge samenhang onderzocht. Risicovolle productie- en opslagbedrijven kunnen hiermee de omgevingsveiligheid versterken.

Aanpak

De risico’s van een brand bij het gebruik en de opslag van lithium batterijen zoals “thermal runaway” zijn bekend. Veel minder bekend is hoe bedrijfsmedewerkers of brandweerpersoneel dit soort branden effectief kunnen bestrijden. Ook is er weinig kennis over hoe er gehandeld moet worden als de brand onder controle is. De projectdeelnemers zoeken daarom samen actief naar internationale kennis over het ontwerp van kleine en grote lithium batterijen. Ook zoeken ze naar pragmatische maatregelen om incidenten zo veel mogelijk te voorkomen en beter te beheersen.

VNCW is penvoerder van het samenwerkingsverband en leidt het project. Om tot een best practice te komen doorlopen VNCW en haar zes partners de volgende vijf stappen:

 1. Het organiseren van een startbijeenkomst, waarin de deelnemers het plan van aanpak nader bespreken en onderlinge werkafspraken maken.
 2. Het in kaart brengen van de verschillende ontwerpen van lithium batterijen, elektrochemische kettingreacties die zich kunnen voordoen en mogelijke domino-effecten.
 3. Het vaststellen van een plan van aanpak dat:
  • in lijn is met de concept versie van de PGS37-2;
  • onderscheid maakt tussen maatregelen voor de eigen organisatie en hulpverleners van buitenaf zoals de brandweer;
  • gericht is op het bestrijden van branden en voorkomen dat de brand opnieuw oplaait door herontsteking van de batterij.
 4. Het uitvoeren van praktijktesten en het analyseren van ongelukken met lithium batterijen in Nederland en buitenland. Hiermee worden theorie en praktijk op elkaar afgestemd.
 5. Het volledig maken van de best practice. En verder het publiceren van filmpjes en artikelen over het omgaan met incidenten met lithium batterijen.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en een aantal omgevingsdiensten denken mee en delen hun kennis met de projectdeelnemers van deze Safety Deal. Ook de brandweer heeft belang bij de uitkomsten van deze samenwerking en draagt kennis aan. Deze Safety Deal versterkt de omgevings-veiligheid binnen én buiten de Brzo-sector. Andere voordelen zijn:

 • lagere kosten door schade bij bedrijven en in de samenleving;
 • lagere kosten voor juridische procedures tussen bedrijven en de overheid;
 • ruimere kennis en ervaring doordat partijen beter en sneller leren van incidenten in de toekomst.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222005

Toegezegde subsidie
€ 123.378

Projectperiode
februari 2023 – februari 2024

Samenwerkingsverband
branche- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • transparante sector
 • veilige bedrijventerreinen en veilige clusters
 • hoogwaardige kennis          

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

 • Arvato Benelux B.V.
 • Anlag International B.V.
 • Broekman Logistics B.V.
 • Wilchem B.V.
 • Anneen B.V.
 • VNCW Consultants B.V.

Contact
Contactpersonen: B. Snijder
E-mailadressen: BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer: 084-8698100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?