VGM in de keten (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
26 februari 2020

Deze Safety Deal werkt aan het opstellen en uitvoeren van veiligheidsverbeterplannen op het raakvlak tussen productiebedrijven en onderhoudscontractors. Dit zorgt voor minder incidenten in de productie- en onderhoudsketen.

Samenvatting project

Aanleiding

Ondanks de inspanningen die er al worden geleverd om veilig te kunnen werken, vinden toch nog (bijna-)incidenten plaats. Vier onderhoudscontractors hebben samen onderzoek uitgevoerd naar veiligheidsrisico’s in het noorden van Nederland. Uit het onderzoek blijkt, dat de meeste incidenten plaatsvinden op het snijvlak tussen opdrachtgever en hun opdrachtnemers. Andere deelnemers aan de NPAL-activiteiten zoals de opdrachtgevende productiebedrijven bevestigen deze bevindingen. NPAL heeft daarom besloten een deel van zijn faciliterende veiligheidsactiviteiten te richten op partners in de productie- en onderhoudsketen. Ook bleken nog niet alle noordelijke BRZO-bedrijven aangesloten te zijn bij het noordelijke Regionale Veiligheidsnetwerk (RVN).

Doel

Ondersteunen van noordelijke onderhoudscontractors, toeleveranciers en opdrachtgevers bij het opstellen van hun veiligheidsverbeterplannen.

Subdoelen hierbij zijn:

  • Ontwikkelen van een ondersteuningsystematiek die ook ingezet kan worden voor bedrijven die nog niet aangesloten zijn bij het RVN in Noord-Nederland.
  • Toepassen en testen van de Self Assessment Questionnaire (SAQ) ten behoeve van opstellen van veiligheidsverbeterplannen en de uitvoering ervan.

Aanpak

In dit project krijgen de deelnemende bedrijven de SAQ-werkwijze aangereikt. Hiermee kunnen ze hun veiligheidsprestatie in kaart brengen en daarop hun verbeterplannen baseren. Ook is er ondersteuning voor de deelnemers voor het opstellen en uitvoeren van de verbeterplannen. De ondersteuning bestaat uit kennisdeling tussen deelnemende bedrijven en het uitwisselen en toepassen van relevante kennis van derden zoals kennisinstellingen, adviseurs en voorbeeldbedrijven. Ook krijgen de deelnemers toegang tot de kennisbank op de NPAL-website. Daar is veiligheidsinformatie te vinden en staan praktijkervaringen van andere deelnemers.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170099

Toegezegde subsidie
€ 74.600

Projectperiode
december 2016 – juli 2018

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema
veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Stichting Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL)

Projectdeelnemers

  • Vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)
  • CASOS
  • BASF Nederland B.V.

Contactpersoon:   Folkert van der Meulen
E-mailadres:   Meulen@npal.nl
Telefoonnummer:  06 2151 8512

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?