Verkenning Integrale Systematiek waterkering ter bevordering van de omgevingsveiligheid - VIS (2020)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
23 juni 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt nieuwe inzichten voor de risicobeoordeling van waterkeringen. Naast de stabiliteit van de waterkering en de ondergrond worden ook de risico’s beschouwd vanuit en op Brzo-bedrijven die achter de waterkeringen liggen.

Samenvatting project

Aanleiding

De eeuwige strijd met het water kenmerkt Nederland. De zee en de rivieren zijn bepalend voor onze geschiedenis en identiteit. Het vele water vormt tegelijk onze grootste vijand. Nederland ligt laag en met de stijgende zeespiegel beschermen de bestaande waterkeringen ons in de toekomst mogelijk onvoldoende. Voor het berekenen van verzwaring van waterkeringen bestaan klassieke rekenmodellen. Op basis van risicoscenario’s berekenen die de waarschijnlijkheid van hoogwater en daarmee samenhangende overstromingen. De uitkomst bepaalt hoe hoog, breed of stevig de dijk moet zijn om het water tegen te houden. De ‘natuurkrachten’ worden op die manier beschouwd, maar de vraag die voorligt is of we daarmee geen risico’s over het hoofd zien.

Doel

De veiligheidsrisico’s van de wisselwerking tussen waterkering en bedrijfsmatige activiteiten in beeld brengen. Wat is het gevolg van technische mankementen of menselijke fouten? Wat zijn de risico’s in samenhang met toekomstige veranderingen zoals zeespiegelstijging, bodemdaling, wijzigingen in het grondwatersysteem en activiteiten van Brzo-bedrijven? Het onderzoek moet inzichten opleveren om de omgevingsveiligheid structureel beter te organiseren. Dit is van belang voor de veiligheid van de omgeving en de Brzo-bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen. De bewustwording ten aanzien van water gerelateerde risico’s bij Brzo-bedrijven wordt daarmee verhoogd met als mogelijk gevolg dat dijkverzwaringen op basis van deze aanvullende inzichten beter en betrouwbaarder uitgevoerd kunnen worden. Dit zal het risiconiveau verlagen en daarmee de omgevingsveiligheid versterken.

Aanpak

Tot nu toe is bij de veiligheidsbeoordeling vooral naar de stabiliteit van de waterkering en de ondergrond gekeken. Deze Safety Deal verkent hoe alle dijkdoorbraakrisico’s in samenhang met omgevingseffecten met grotere nauwkeurigheid ingeschat en beoordeeld kunnen worden.

Deze Safety Deal bestaat uit drie processtappen:

 1. Uitzoeken hoe de huidige beoordelingsmodellen zijn opgebouwd en naar welke invloedfactoren specifiek wordt gekeken. In hoeverre zijn deze factoren bepalend voor de huidige beoordeling en risico-inschatting?
 2. Bepalen van andere factoren die ook van invloed zijn op de stabiliteit van de waterkering.
 3. Ontwikkelen van aanvullende beoordelingsperspectieven op basis van de nieuwe inzichten.

Het resultaat is een verrijkend referentiekader voor het bepalen van de huidige en toekomstige veiligheidsrisico’s voor waterkeringen. Deze inzichten zijn van wezenlijk belang voor aankomende dijkverzwaringsprojecten. Met dit integrale  en aanvullende perspectief kan een betere inschatting worden gemaakt welk deel van onze 1.000 km te verzwaren dijken het eerst versterkt moet worden. Ook wordt verwacht dat deze inzichten aanknopingspunten opleveren voor het toepassen van maatwerk veiligheidsoplossingen voor de dijkverzwaring. Beide effecten zorgen voor zowel een verhoging van de kosteneffectiviteit van de investeringen als versterking van de omgevingsveiligheid.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO220010

Toegezegde subsidie
€ 372.450 

Projectperiode
oktober 2020 – mei 2022

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
milieustudie (C)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement  

Penvoerder
CWG Ingenieurs b.v.

Projectdeelnemers

 • KVMA B.V.
 • Chem Groep B.V.
 • GPS Amsterdam B.V.
 • FN Steel B.V.

Contact
Contactpersoon: M. Borst
E-mailadres: info@cwgi.nl
Telefoonnummer: 010 20 363 16

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?